Вы здесь

Політична освіта як засіб формування політичної культури та чинник політичного процесу

Автор: 
Іванов Микола Семенович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
0505U000441
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ II. ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ І
ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
В даному розділі дослідження здійснюється характеристика цілої низки понять,
які є вузловими при характеристиці процесу отримання знань про політичне
життя.
Часто в науковій літературі, педагогічній і політичній практиці вони стоять
поруч, а інколи їх навіть ототожнюють з близькими до них поняттями. Саме ця
обставина вимагає чіткого тлумачення того, що ми вкладаємо в те чи інше
поняття, як вони співвідносяться між собою для того, щоб не виникало
непорозумінь в твердженнях і оцінках, які будуть висловлені в даному
дослідженні.
До цих понять, в першу чергу, слід віднести такі, як “освіта”, “політична
освіта”, “громадянська освіта”, “громадянське виховання”, „демократична
освіта”, „політологічна освіта”, “політична соціалізація”, “громадянська
культура”, “індоктринація”, та деякі інші. На перший погляд зміст названих
понять є цілком зрозумілим та однозначним, але в дійсності, при більш уважному
їх розгляді, виявляється ціла низка розбіжностей в їх тлумаченні, що безумовно
не сприяє проникненню в сутність багатьох явищ, які позначені саме вказаними
поняттями. Доцільно співвіднести їх між собою та спробувати з’ясувати їх
реальний зміст. Оскільки це дасть нам змогу максимально точно характеризувати
предмет нашого дослідження та розширити його теоретико-методологічну базу.
Також дана частина дослідження присвячена проблемам формування політичної
свідомості засобами політичної освіти. Особлива увага при цьому приділяється
процесу формування політичних поглядів і знань в умовах сучасної соціальної
трансформації. Одним з важливих завдань здійснюваної характеристики даного
процесу є відбиття можливих шляхів підвищення ефективності системи політичної
освіти при формуванні політичної свідомості суб’єктів сучасного політичного
процесу суспільств, які знаходяться на етапі радикальних політичних
соціально-економічних та культурно-інформаційних трансформацій.
Особлива увага приділяється обґрунтуванню необхідності формування політичної
свідомості нового покоління політичної еліти, яка володітиме певним рівнем
знань, буде здатна сприйняти цінності відкритого суспільства та засвоїть
необхідні знання “соціальної інженерії”.
Місце і роль політичного просвітництва в системі освіти та головні форми його
поширення.
Принциповим моментом дослідження різних аспектів політичної освіти є її
розуміння як складової частини інституту освіти. Адже система освіти, разом з
іншими чинниками, є чи найбільш потужним засобом формування особистості і
здатна комплексно впливати на його свідомість. Розглядаючи політичну освіту як
важливий елемент формування політичної свідомості індивіда, ми завжди повинні
мати на увазі певну умовність такого підходу. В реальному житті свідомість
індивіда не формується частинами – це перманентний комплексний процес, в якому
ідентифікації особистості в існуючому світі безпосередньо проходить через
пізнання якомога більшої суми знання та накопиченого досвіду.
Можна стверджувати, що з точки зору комплексного сприйняття світу природничі
науки мають не менш важливе значення для формування реальних уявлень індивіда
про політичний світ та світ взагалі, ніж гуманітарні та самі політичні науки. З
цього приводу цілком справедливе зауваження, в свій час, було зроблено
виконавчим директором фонду “Освіта для демократії в Україні” С. Кисельовим.
Він зазначив: “Ще колись …говорилося, що ці предмети формують світогляд, а ці
предмети не формують. … як це математика не формує світогляд. Такого просто
бути не може”[374, с. 42].
Сьогодні не слід плутати формальну суму знань про політичний світ, яку різними
шляхами накопичує індивід чи велика соціальна верства, із їх здатністю
оптимізувати свою політичну поведінку спираючись, як на формальні знання про
політику, так і на загальні світоглядні засади.
Добре зрозуміло, що різні сфери суспільного життя в реальності є неподільними і
лише в уяві можуть бути виокремленими для вивчення та пізнання тих, чи інших
його елементів. Важливо скласти якомога більш повне уявлення не тільки про
політичний світ, а і про його зв’язки з іншими елементами суспільного життя і
природи.
В останній час все більше зрозумілим стають зв’язки політичного процесу з цілою
низкою факторів, які інколи навіть не мають соціального походження, а лежать в
сфері самої природи. Все більш уважно вчені ставляться до географічних,
біологічних, психологічних та інших чинників політики. Сьогодні для її
дослідження політологами широко застосовуються кібернетичні, математичні та
багато інших методів природничих наук. Це ще раз дозволяє нам підкреслити думку
про те, що серед чинників, які впливають на характер і зміст політичного
процесу впливають чинники, що не завжди мають очевидний і безпосередній зв’язок
з політичною сферою життя суспільства, а інколи і не тільки суспільства.
Політична освіта може розглядатися як один з прикладів такого роду чинників.
При цьому слід наголосити на тому, що система політичної освіти є невід’ємною і
рівнозначною частиною загальної системи освіти, а тому основою вирішення
багатьох проблем розвитку політичної освіти слід вважати удосконалення всієї
системи освіти, що склалася в нашій країні сьогодні. Адже для суспільства та
кожного його члена важливо спільно просуватися по шляху пізнання оточуючого
світу для того, щоб жити в злагоді між собою та природою.
Отже, для з’ясування багатьох понять, які займають визначальне місце в
дослідженні питань функціонування системи поширення політичних знань, доцільно
розпочати з дослідження самого поняття “осв