Вы здесь

Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання

Автор: 
Цал-Цалко Юзеф Сигізмундович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2005
Артикул:
0505U000448
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ У СФЕРІ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФІНАНСОВИМ СТАНОМ
ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Загальна характеристика та оцінка інформаційного забезпечення
статистичного аналізу фінансового стану підприємств
Головним гальмом для практичного застосування статистичного аналізу в економіці
є проблема формування конкретної та якісної інформації [39, с. 58]. Точність,
повнота і відповідність первинної інформації економічній теорії, реальні
можливості її збору й опрацювання справляють визначальний вплив на
методологічні та організаційні аспекти статистичного аналізу фінансового стану
підприємств. З другого боку, завдання статистичного аналізу висувають нові
вимоги до системи інформації.
Статистичний аналіз фінансового стану економічних систем має спиратися на
планомірні та систематичні масові спостереження. Статистичне спостереження –
планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та
процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя
України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою,
розробленою на основі статистичної методології [111]. З огляду на
різноманітність сфер спостереження та багатогранність його аспектів
застосовують різні організаційні форми, види і способи збирання даних.
Нині поширені три організаційні форми спостереження: звітність, спеціально
організовані спостереження та реєстри [332, с. 24].
Звітність – це основна форма статистичного спостереження, згідно з якою кожний
респондент регулярно надає відповідну інформацію до державних органів
статистики та певних адміністративних відомств у вигляді документів спеціально
затвердженої форми [332, с. 24].
Статистичні спостереження у сфері фінансового стану суб’єктів господарювання
здійснюються за допомогою звітності, побудованої за документальним
бухгалтерським і податковим обліком (рис. 2.1.1).
Рис. 2.1.1. Система звітності для оцінки фінансового стану підприємств
Фінансова звітність як форма статистичного спостереження і складова методу
бухгалтерського обліку в економічній науці і практиці представлена
бухгалтерською звітністю, що містить інформацію про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період.
Фінансова звітність українських підприємств включає: баланс, звіт про фінансові
результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки
до фінансової звітності. Для суб’єктів малого підприємництва встановлена
скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про
фінансові результати.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна
звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного
року в складі балансу та звіту про фінансові результати.
Призначення основних компонентів фінансової звітності з метою діагностики
підприємств відображено в таблиці 2.1.1.
Таблиця 2.1.1
Призначення основних компонентів фінансової звітності підприємств
Компоненти фінансової звітності
Зміст
Використання інформації для діагностики
Баланс [197]
Наявність активів, власного капіталу і зобов’язань, які контролюються
підприємствами на дату балансу
Змісту та структури статей балансу; платоспроможності; очікуваного надходження
і зменшення економічних вигод
Звіт про фінансові результати [197]
Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємств за звітний
період
Рівня прибутковості діяльності підприємств; структури доходів та витрат
Звіт про рух грошових коштів [197]
Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду
Руху грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємств
Звіт про власний капітал [197]
Зміни в складі власного капіталу підприємств протягом звітного періоду
Формування і вилучення власного капіталу
Примітки до річної фінансової звітності [287]
Додаткова інформація щодо статей основних форм звітності, яка необхідна для
забезпечення їх зрозумілості
Ризиків, які впливають на господарську діяльність, ресурси, зобов'язання,
доходи, витрати і фінансові результати підприємств
Для прикладу, наведено систему фінансової звітності країн ЄЕП, які мають дещо
інший склад компонентів і відповідно зміст інформаційних ресурсів (табл.
2.1.2).
Таблиця 2.1.2
Форми фінансової звітності підприємств держав ЄЕП
Російська Федерація [190]
Республіка Білорусь [186]
Республіка Казахстан [191]
1. Бухгалтерський баланс
2. Звіт про прибутки і збитки
3. Звіт про зміни капіталу
4. Звіт про рух грошових коштів
5. Додаток до бухгалтерського балансу
6. Звіт про цільове використання одержаних коштів
1. Бухгалтерський баланс
2. Звіт про прибутки і збитки
3. Звіт про рух джерел власних коштів
4. Звіт про рух грошових коштів
5. Додаток до бухгалтерського балансу
6. Звіт про цільове використання одержаних коштів
1. Бухгалтерський баланс
2. Звіт про доходи і витрати
3. Звіт про рух грошей
4. Звіт про зміни у власному капіталі
Крім показників, які визначаються обов’язковими форматами форм фінансової
звітності, нормативні документи передбачають, що підприємства України подають
додаткову звітність у самостійно обраному вигляді [278].
Додатковий блок компонентів фінансової звітності, який включається до її
приміток, виглядає наступним чином:
інформаційні ресурси всіх підприємств, за винятком суб’єктів малого
підприємництва, щодо переліку показників визначених нормативними документами
[197; 132; 262];
показники діяльності підприємств, для яких встановлено обов’язковість
оприлюднення річної фінансової звітності за переліком всієї іншої інформації,
розкриття якої передбачено поло