Вы здесь

Патогенетичне обґрунтування і розробка системи санаторно-курортного лікування і реабілітації вагітних з анемією

Автор: 
Тофан Наталія Іванівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2006
Артикул:
0506U000018
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
НАПРЯМКИ, ЕТАПИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота виконувалась на протязі 1999-2004 рр. у клінічному санаторії “Жовтень”
ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” під керівництвом д-ра мед. наук, проф. О.А.
Владимирова, відділі екстрагенітальної патології вагітних (зав. відділом д-р
мед. наук, професор Л.Б. Гутман), Інституту педіатрії, акушерства та
гінекології АМН України (ІПАГ) (директор – академік НАН і АМН України, професор
О.М. Лук’янова) і в інституті медичної реабілітації та курортології (директор -
докт. мед. наук, професор К.Д. Бабов).
Лабораторні дослідження проводились у лабораторії ендокринології ІПАГ (зав.
лабораторії – д-р мед. наук З.Б. Хомінська), лабораторії імунології Наукового
центру радіаційної медицини АМН України (зав. лабораторії – д-р мед. наук,
проф. Д.А.), відділі дитячої гематології Наукового центру радіаційної медицини
(зав. відділом д-р мед. наук, проф. К.М. Бруслова), у відділеннях пологових
будинків №5 і №7, а також в жіночих консультаціях м. Києва.
Для вирішення поставлених задач нами розроблено програму досліджень і створено
автоматизований банк даних. Дослідження проводились в 4 етапи.
На I етапі визначали функціональний стан різних систем і особливості перебігу
вагітності, пологів, стану плода і новонародженого у хворих з анемією, що
необхідно для розробки цілеспрямованої патонегетичної терапії.
На II етапі проводилось наукове обгрунтування і розробка диференційованої
системи санаторно-курортного лікування вагітних з анемією, створення
диференційованих програм лікування в залежності від характеру захворювання,
його перебігу, терміну вагітності, стану різних функціональних систем і
розвитку плода.
III етап роботи був присвячений оцінці ефективності розробленої системи
санаторного лікування вагітних з анеміями, її впливу на перебіг захворювання,
пологи, стан плода і новонародженого, дітей раннього віку, а також зміни різних
функціональних систем вагітної і плода в процесі санаторного лікування.
IV етап – впровадження розроблених принципів організації санаторно-курортного
лікування вагітних з анеміями, диференційовані програми патогенетично
обгрунтованого їх лікування в оздоровницях ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” України: у
санаторіях “Великий луг” (Запоріжжя), “Жовтень” (Київ), “Високий” (Харківська
обл.), “Гопри” (Миколаівська обл.), “Хорол” (м. Миргород), “Авангард”
(Вінницька обл.), “Карпати” (Закарпатська обл.), “Лермонтовський” (м. Одеса).
Згідно з програмами, дослідження проводились в таких основних напрямках:
- Визначення особливостей перебігу вагітності, пологів, стану плода і
новонародженого (клініко-статистичний аналіз за матеріалами 500 історій
пологів, які мали місце в клініках Інституту педіатрії, акушерства і
гінекології АМН України протягом 10 років (рис. 2.1).
- Клініко-параклінічні обстеження в динаміці (до і після санаторно-курортного
лікування) 647 вагітних, з них 312 з анемією і 103 здорових вагітних, які
склали контрольну групу.
- Характеристика функціонального стану різних систем вагітної з анемією (рис.
2.2).
- Аналіз периферичної крові: морфометрія еритроцитів, показники обміну заліза
(рис. 2.3).
- Оцінка стану фетоплацентарного комплексу за даними гормональної функції
плаценти, ультразвукової біометрії плода і плацентрографії, кардіотокографії і
допплерометричного визначення матково-плацентарного і плодового кровотоку (рис.
2.4).
Розробка критеріїв для прогнозу розвитку акушерських ускладнень і створення на
основі отриманих даних математичної моделі алгоритму прогнозування
перинатальної патології.
- Наукове обгрунтування і розробка диференційованої патогенетично обгрунтованої
системи санаторно-курортного оздоровлення, лікування і реабілітації вагітних з
анемією та вивчення їх ефективності (рис. 2.5).
Визначення особливості перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених при
анемії вагітних

Задачі дослідження

Шляхи реалізації
Визначення особливостей
перебігу вагітності,
пологів та післяпологового періоду у жінок з анемією
Характеристика стану новонароджених при анемії
у вагітних

Клініко-статистичний аналіз 500 історій пологів (за матеріалами клініки ІПАГ за
10 років)
Клініко-статистичний аналіз 416 історій новонароджених від матерів з анемією

Рис. 2.1 – Програма та методи дослідження особливостей перебігу вагітності,
пологів і стану новонароджених при анемії.

Рис. 2.5 – Програма розробки системи санаторного лікування і реабілітації
вагітних з анемією.
Дослідження проводили в динаміці вагітності до і після курсу
санаторно-курортного лікування з урахуванням характеру анемії, її ступеня,
терміну вагітності, супутньої патології.
При обстеженні хворих ретельно вивчався анамнез, з’ясовувалися особливості
перебігу захворювання та перенесені в минулому захворювання, надавалася увага
анамнезу життя і сімейному (розвиток у дитинстві, характер харчування та
трудової діяльності, шкідливі звички), а також акушерсько-гінекологічного
анамнезу (перебіг попередніх вагітностей та пологів).
Всі вагітні в умовах санаторію проходили комплексне обстеження, яке дозволило
детально оцінити стан хворої і його динаміку в результаті проведених оздоровчих
заходів.
Спостереження за хворими здійснювались спільно з терапевтом. Кожна вагітна
ко