Вы здесь

Вплив ремоделювання міокарду, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу та запальних процесів на тяжкість і перебіг хронічної серцевої недостатності.

Автор: 
Шевченко Ольга Станіславна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2006
Артикул:
0506U000257
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Матеріали та методи обстеження
2.1. Клінічна характеристика хворих
Робота ґрунтується на результатах обстеження 319 хворих на хронічну серцеву
недостатність (ХСН), що розвинулася внаслідок діастолічної і/або систолічної
дисфункції лівого шлуночка. Згідно з рекомендаціями VI Національного Конгресу
Кардіологів України, Наказу МОЗ України №54 від 12.02.2002 року, критеріїв NYHA
серцевої недостатності хворі поділені на групи: 1 група – 179 хворих на ХСН II
ФК, 2 група – 76 хворих на ХСН III ФК, 3 група – 64 хворих ХСН IV ФК.
Контрольну групу складали 32 практично здорових осіб певного віку. Усі хворі
знаходилися на обстеженні та лікуванні в Харківській обласній клінічній
лікарні, 27 та 28 міських клінічних лікарнях м. Харкова.
Серед обстежених хворих чоловіків було 202 (63 %), жінок – 117 (37 %). Вік
пацієнтів коливався від 37 до 77 і більше. Розподіл хворих у вікових групах мав
такий вигляд: до 49 років – 47 обстежених (14,7 %), від 50 до 59 років – 123
(38,5 %), від 60 до 69 років – 95 хворих (29,7 %) і після 70 років – 54
(16,9 %) хворих. З наведених даних видно, що найчастіше ХСН зустрічалась у
хворих від 50 до 59 років, тобто у працездатному віці, причому 92 (74,7 %) їх
складали чоловіки. У віковій групі від 60 до 69 років чоловіки складали 58,9 %
хворих, тобто кількість жінок значно зросла. І вже у віці понад 70 років
превалюють жінки 37 (38,5%). Тобто ХСН раніше розвивається у чоловіків,
протікає тяжче і характеризується великим відсотком летальності вже при ХСН
ІІ–ІІІ ФК. Тому до ХСН IV ФК доживають переважно жінки (табл.. 2.1).
Таблиця 2.1
Розподіл обстежених хворих за статтю та віком у групах ХСН ІІ–IVФК
ФК ХСН
Стать
хворих
Розподіл обстежених хворих за віком

50–59 років
60–69 років
> 70 років
абс.
абс.
абс.
абс.
ІІ
Чолов.
20,2
23
53,5
61
20,2
23
6,1
Жіноч.
12,3
35,4
23
33,8
22
18,5
12
ІІІ
Чолов.
17,2
10
39,7
23
31,0
18
12,1
Жіноч.
5,6
27,8
27,8
38,9
IV
Чолов.
13,3
26,7
50,0
15
10,0
Жіноч.
2,9
8,8
35,3
12
52,9
18
При вивченні давності хвороби було встановлено, що у 62 (19,5 %) хворих вона
була до року, у 78 (24,5 %) – від року до трьох, у 102 (31,9 %) – від трьох до
десяти і у 77 (24,1 %) хворих – від 11 років і більше. Майже рівномірний
розподіл хворих свідчить про підвищення ефективності терапії, яка зумовлює
зростання відсотку стабільного перебігу захворювання, а також про високий
відсоток вперше виявленої ХСН в загальній групі хворих.
За класифікацією М.Д. Стражеска, В.Х. Василенка ХСН І стадії діагно­стовано у
16 (5,0 %) хворих, ІІА стадії – у 189 (59,2 %) хворих, ІІБ – у 85 (26,2%)
хворих і ІІІ стадії – у 29 (9,1 %) хворих. Таким чином найбільша кількість
хворих належала до ІІА стадії ХСН і ХСН ІІФК (по NYHA) (табл. 2.2).
Якщо порівнювати показники за NYHA, то в 1-й групі – ХСН ІІФК – 90 % хворих
мали СН ІІ А ст., в 2-й групі – ХСН ІІІ ФК - 63 % хворих СН ІІБ ст. і 37 %
хворих СН ІІА ст., в 3-й групі - ХСН IV ФК – 58% належали до СН ІІБ ст. і 42%
СН ІІІ ст.
Систолічний варіант серцевої недостатності в загальній групі склав 28,8 %
(92 хворих), діастолічний варіант 48,9 % (156 хворих) та змішаний варіант
22,8 % (71 хворий).
Таблиця 2.2
Клінічна характеристика обстежених хворих
Характеристика
К-ть
Контроль
ХСН IІ ФК
ХСН IІІ ФК
ХСН IV ФК
Вік, роки (М±m)
54,2±4,1
57,2±0,8
59,8±1,3
64,6±1,3
Стать: чоловіча (n)
жіноча (n)
202
63,3
114
58
30
117
30,7
65
18
34
Всього:
319
179
76
64
Індекс ваги тіла, кг/м2 (М±m)
24,6±4,4
29,1±4,4
23,3±1,1
21,4±1,0
ГХ II ст (n)
ІІІ ст (n)
104
33,5
88
16
152
47,5
67
42
43
Серцева недостатність
I ст.
IIA ст.
IIБ ст.
ІІІ ст.
16
189
85
29
59,2
36,6
9,1
16
161
28
46
37
27
Варіанти СН:
систолічний
діастолічний
змішаний
92
156
71
28,8
48,9
22,3
144
30
37
10
29
50
12
Інфаркт міокарда:
без зубця Q
з зубцем Q
25
107
7,8
33,4
14
57
38
12
Венозний застій:
помірний
виражений
52
79
16,3
24,8
11
34
22
57
Миготлива аритмія
101
31,7
19
34
48
Стенокардія напруження: II ФК
III ФК
IV ФК
43
184
25
13,5
57,7
7,8
3,9
117
42
25
15
В анамнезі захворювання гіпертонічна хвороба зафіксована у 256 хворих, що
складає 80,2 % обстежених хворих. Серед них ГХ ІІ ст. мали 107 хворих (33,5 %)
а ГХ ІІІ ст. 149 хворих (46,7 %). Ішемічна хвороба серця діагностована у
252 хворих (79,0 %). Серед них перенесли інфаркт міокарду 133 хворих, що
складає 41,7 % (із зубцем Q у 107 хворих (33,8 %), без зубця Q – 25 хворих (7,9
%), передньої локалізації у 60 хворих (18,8 %), задньої локалізації у 73 хворих
(22,9 %), повторні ІМ у 25 хворих (7,9 %). Тобто серед обстежених превалювали
хворі з гіпертонічним анамнезом та ІХС, ускладненою інфарктом міокарда.
Серед найчастіших симптомів ХСН слід відмітити задишку – у 89,3 % хворих,
слабкість 72,3 % хворих, кардіалгії – у 68,6 % хворих, відчуття серцебиття або
перебоїв – у 63,7 5 хворих, периферійні набряки – у 59,2 % хворих, кашель – у
35,1 % хворих, біль у правому підребер’ї – у 31,2 %, асцит – у 11,9 % хворих.
Фібриляція передсердь діагностована у 101 хворого (31,7 %), екстрасистолія – у
138 (44,3 %) хворих, причому якщо при ХСН ІІ ФК превалювала суправентрикулярна,
то при ІІІ–IV ФК – шлуночкова екстрасистолія, синусова тахікардія мала місце у
62 хворих (19,4 %). Крім того, ЕКГ-данні порушень провідності за типом повної
блокади лівої ніжки пучка Гіса у 15 хворих (4,7 %), повної блокади правої ніжки
пучка Гіса у 24 (7,5 %) хворих, блокади переднь