Вы здесь

Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності.

Автор: 
Ковтун Наталія Василівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2006
Артикул:
0506U000358
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
Організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної
діяльності
2.1. Планування й організація багаторівневої системи статистичного моніторингу
інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності
Потреба в проведенні багаторівневого статистичного дослідження інвестиційного
процесу та інвестиційної діяльності відповідає завданням, поставленим перед
статистичною службою в Законі України “Про державну статистику”: “... системне
реформування статистики для найбільш повного задоволення по­треб органів
державної влади та інших користувачів у об'єктивній ста­тистичній інформації
щодо соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, галузей, секторів
економіки та господарюючих суб'єктів" [51].
До основних завдань статистичного дослідження інвестиційної сфери слід
включити:
– розроблення і вдосконалення системи показників про стан та динаміку розвитку
інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності;
–організацію системи збирання, оброблення, аналізу та використання статистичної
інформації про інвестиційний процес та інвестиційну діяльність в Україні та її
регіонах на основі проведення суцільних і несуцільних спостережень в
інвестиційній сфері;
– розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології для
проведення інвестиційних досліджень та статистичного аналізу;
– вдосконалення системи інформаційного забезпечення статистичного аналізу
інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності на основі розроблення
звітно-статистичної документації статистичних спостережень;
– забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації про
інвестиційні процеси, а також забезпечення її доступності, відкритості,
збереження і захисту.
Основним інструментом статистичного дослідження є організація суцільних і
несуцільних спостережень в Україні та її регіонах. Статистичне спостереження –
це планомірне, науково організоване збирання даних про явища і процеси
соціально-економічного життя шляхом реєстрації на підставі заздалегідь
розробленої програмою спостереження їх істотних ознак [179, с. 280-281]. За
Законом України “Про державну статистику” [51]: “Статистичне спостереження – це
планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та
процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя
України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою,
розробленою на основі статистичної методології.
Статистична методологія – сукупність науково обґрунтованих способів, правил і
методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів,
які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної
інформації”. Згідно із Законом “Про інформацію” [54], статистична інформація
(дані) – це офіційна державна інформація, яка характеризує масові явища та
процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя
України та її регіонів. На нашу думку, не можна ототожнювати статистичні дані і
статистичну інформацію. Якщо розглядати ці категорії ізольовано, без прив’язки
до статистики, то дані – це “сукупність фактів не обов’язково пов’язаних між
собою” [174, с. 21]. Статистичні ж дані, на нашу думку, – це сукупність
показників, отриманих в результаті статистичного спостереження. “В міру потреби
і можливостей дані можуть бути перетворені в інформацію” [174, с. 21].
Інформація – це дані, необхідні для вирішення конкретної задачі. Вона може бути
“як об’єктивною, так і необ’єктивною або навмисно перекрученою” [174, с. 21].
Основна мета інформації в дослідженні інвестиційного процесу та діяльності – це
формування компетентності учасників інвестування через зменшення ступеня
невизначеності та неповноти знань з метою забезпечення прийняття ефективних
інвестиційних рішень. Таким чином, в основі формування об’єктивних знань про
інвестиційний процес та результати інвестиційної діяльності лежить “оброблена
інформація на основі упорядкування даних” [174, с. 21].
Для забезпечення об’єктивності необхідно мати змістовний опис даних про
інвестиційний процес та інвестиційну діяльність на підставі результатів
статистичного спостереження. Тому, статистичне спостереження, на основі якого
дослідник отримує статистичну інформацію, є першою та однією з основних стадій
статистичного дослідження. Тому від його організації і проведення залежить
ефективність та якість статистичного аналізу, а також статистичних висновків
щодо основних взаємозв’язків та тенденцій розвитку інвестиційного процесу та
інвестиційної діяльності.
В останні часи статистичні спостереження дедалі більше здійснюють у вигляді
моніторингу. Поняття “моніторинг” можна розглядати у широкому і вузькому
розумінні [106, с. 7]. Моніторинг у широкому розумінні означає сукупність дій
для збирання даних, їх систематизації, архівації, оброблення, аналізу та
використання у прогнозуванні. У більш вузькому розумінні моніторинг означає
регулярне спосте­реження з метою відстеження тенденцій.
Очевидно, що наявність в системі державної статистики даних щодо більшості
інвестиційних процесів, які відбуваються в державі, ставить у практич­ну
площину задачу організації статистичного дослідження інвестування, яке є дуже
важливим в сучасній економічній, політичній і соціальній ситуації в Україні.
При цьому слід відмітити, що статистична інфор­мація, яка знаходиться у
Держкомстаті, дуже широко характеризує інвестиційний процес як по вертикалі –
від мікрорівня (джерела інформації) дані проходять через кілька ступенів і
каналів узагальнен­ня (регіони, галузі, відомства) аж до формування показників
макрорівня (загальногалузеві, загальн