Вы здесь

Організація розподільчої економічної системи держави.

Автор: 
Папаіка Олександр Олексійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2006
Артикул:
3506U000376
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
науково-методичні основи обгрунтування
середовища розподілу
2.1 Наукове обґрунтування вибору елементів і факторів середовища розподілу
Щоб обґрунтувати елементи і фактори середовища розподілу, треба розподіл
розглянути, як організаційний процес, що проявляє себе у державній
організаційній системі. Зміст і призначення цієї системи відомі:
за словником [94, с. 875], термін „розподільчий” за своїм змістом означає
„призначений для розподілу, виконуючий розподіл”. В іншому функціональному
тлумаченні „розподіл – це розміщення, розташування чого-небудь де-небудь” [Там
само, с. 874], або це процес „поділу, розміщення готового продукту у
суспільстві, що встановлюється виробничими відносинами” [Там само, с. 875];
„розподілити – розділити, поділити між ким-небудь, розмістити, розставити,
систематизуючи розташувати за встановленим порядком” [Там само];
за словником [95, с. 172], термін „розподіляти” означає ділити між ким-небудь,
давати кожному встановлену частину чого-небудь (distribute, distribuer,
distribuir, vertеilen)”.
За визначеним виявляється таке, що розподіл об’єктивно досліджувати і
розглядати і як сукупність організаційних процесів і економічних явищ, і як
середовище самостійної організаційної системи, в якій присутній комплекс
елементів і факторів. Оскільки середовище розподілу – це системне організаційне
середовище, то його конструкція залежить від елементів і факторів, що до нього
включаються.
Якщо втілювати в життя теорію розподілу за наведеним термінологічним змістом,
то виявляється декілька загальних підходів до дослідження, серед яких два є
головними, а саме:
статистичне обґрунтування середовища розподілу;
2) розробка науково-методичних положень забезпечення функцій розпо-дільчої
економічної системи держави у середовищі перехідної економіки.
За статистичним проявом, що розглядається у якості розміщення, розташування,
вироблення і розподілення, розподільча економічна система держави повинна
розмістити, або, в нашому розумінні, розподілити живу і опредметнену працю за
визначеною схемою відносин, що прийнята у суспільстві, з метою оволодіння
природними багатствами і благами. У табл. 2.1 подана динаміка названих
показників, що систематизовані за даними статистичних щорічних звітів держави
про соціально-економічне становище за 1990-2004 рр. і представляються нами, як
потенційні оцінки середовища розподілу.
Загальний досвід аналізу поводження введених у дослідження показників вказує на
їх слабку стійкість, бо у державі діє економіка, що вважається нестабільною,
перехідною. Але незважаючи на такий досвід, суспільство не може надати на
перехідний період достовірні характеристики, бо середовище не стабільне, можна
все ж таки констатувати ситуацію і допускати пошук таких положень, за якими
розподіл і використання праці обумовлюється принципами розміщення праці і
продуктивних сил за галузевим принципом, що порушується такими новими для
держави факторами, якими є підприємництво та приватна власність на засоби
виробництва.
У табл. 2.2 описаний загальний стан розподілу праці за галузевим змістом, що
розглянутий за показником валового внутрішнього продукту. За цими статистичними
матеріалами міститься така думка, що наведене дозволяє перейти від
статистичного обґрунтування середовища розподілу до визначення саме чинників
його відтворення, які у роботі розглядаються надалі, як елементи і фактори
середовища розподілу. Головною причиною для такого переходу є та обставина, за
якою прогнозне визначення
Таблиця 2.1
Динаміка загальних показників держави, що розподіляються
Назва показника
Рік1)
Приріст показника 2004 р. до 2000 р., ±
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
Потенційна жива праця: наявне населення дер-жави, млн.
Динаміка показника, %
51,0 –
1986 р.
51,3 –
1996 р.
48,9
100,0
48,5
99,2
48,0
98,2
47,6
97,3
47,3
96,7
-1,6
-3,3
У тому числі економічно активне населення , тис.
Динаміка показника, %
22830,8
100,0
22426,5
98,2
22231,9
97,4
22171,3
97,1
22202,4
97,2
-628,4
-2,8
Опредметнена потен-ційна праця: основні засоби в економіці
Динаміка показника, %
474
10865152
828822
100,0
915477
110,5
964814
116,4
1026163
123,8
1047269
126,4
+218447
+26,4
Національні природні ресурси
У роботі не оцінюється
Валовий внутрішній продукт
Динаміка показника, %
167
5451642
170070
100,0
204190
120,1
225810
132,8
267344
157,2
344822
202,8
+174752
+102,8
__________________________________
1) 1990 р. , 1995 р. – млрд. крб., 2000 – 2004 рр. – млн. грн. за „Статистичним
щорічником України за 2004 р.”
Таблиця 2.2
Динаміка випуску валового внутрішнього продукту України за видами економічної
діяльності
Назва виду економічної діяльності
Рік
Приріст показника 2004 р. до 2001 р., ±
2001
2002
2003
2004
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство
Динаміка показника, %
66306
100,0
66430
100,2
66119
99,7
85737
129,3
+19431
Добувна промисловість
Динаміка показника, %
23411
100,0
24386
104,1
26484
113,1
32436
138,6
+9025
Обробна промисловість
Динаміка показника, %
172759
100,0
191301
110,7
235289
136,2
331709
192,0
+158950
Виробництво та розпо-ділення електроенергії, газу та води
Динаміка показника, %
27905
100,0
28227
101,2
30360
108,8
31700
113,6
+3795
Будівництво
Динаміка показника, %
18339
100,0
19176
105,0
25811
141,0
36921
201,3
+18582
Оптова й роздрібна тор-гівля; торгівля транспорт-ними засобами; послуги з
ремонту
Динаміка показника, %
38989
100,0
42628
109,3
54897
141,0
75400
193,4
+36411
Транспорт і зв’язок
Динаміка пок