Вы здесь

Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки

Автор: 
Шкребтій Юрій Матвійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2006
Артикул:
0506U000442
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Розділ 2
методи І організація досліджень
2.1. Методи досліджень
Для рішення поставлених задач нами були використані загальноприйняті і
спеціально розроблені методи досліджень:
* методи теоретичного аналізу, узагальнення.
* методи педагогічного спостереження й експерименту.
* інструментальні методи.
* методи математичної статистики.
2.1.1. Методи теоретичного аналізу, узагальнення
Аналіз вітчизняної і закордонної науково-методичної літератури проводився з
метою вивчення основних напрямків інтенсифікації тренувального процесу в
циклічних (плавання, велоспорт) видах спорту, а також виявлення факторів, що
визначають рівень спортивних результатів.
Значний інтерес представляли роботи, що містять відомості в області загальної
теорії спортивного тренування, медико-біологічних дисциплін, біомеханіки,
біохімії, морфології, медицини та інших дисциплін. Аналітичний огляд наводить,
численні різноманітні факти, ідеї, закономірності, принципи, накопичені
багатьма дослідниками у різних дисциплінах, які розробляють проблеми спорту
вищих досягнень.
Ці відомості приведені в певну систему знань із виділеною предметною областю,
усталеними логічними зв'язками, понятійним апаратом, принципами та
закономірностями.
Нами також здійснювався аналіз інформації, розташованої на веб-сайтах
глобальної мережі Інтернет, пов'язаних з темою «плавання».
Було обстежено 31 російськомовну пошукову систему й 15 англомовних, серед них
«Каталог російських ресурсів (www.aha.ru) - 400 сайтів, «Yandex»
(www.yandex.ru) - 89., а також «Alta Vista» (www.alvista.com) - 2712 сайтів.
2.1.2. Методи педагогічного спостереження і експерименту
Педагогічне спостереження - один з ефективних методів одержання фактичного
матеріалу, що представляє собою основу наукового аналізу і синтезу.
На всіх етапах дослідницької роботи нами проводилися педагогічні спостереження,
у ході яких аналізувалися тренувальні заняття та побудова процесу підготовки
висококваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в циклічних (плавання,
велоспорт) видах спорту.
У процесі багаторічної тренерської роботи з експериментальною групою вищої
спортивної майстерності Київського державного інституту фізичної культури, а
також науково-практичної діяльності в складі комплексної наукової групи, що
забезпечують підготовку найсильніших спортсменів країни до відповідальних
змагань, узагальнювався власний досвід педагогічної і науково-дослідної
роботи.
Співставлення багаторічного досвіду роботи тренерів у циклічних видах спорту
(плавання, велоспорт), розвитку систем науково-методичного забезпечення
підготовки збірних команд із досягненнями біології, теорії управління,
інформаційних технологій у сфері спорту вищих досягнень дозволило авторові
сформувати напрямки даних досліджень.
Педагогічні спостереження здійснювалися також з використанням ряду окремих
методів, що включають педагогічне тестування фізичних якостей і здатностей,
застосованих у специфічних умовах тренувальної і змагальної діяльності [219,
248].
При оцінці швидкісно-силових можливостей плавців реєструвалися:
- час простої рухової реакції (с);
- час складної рухової реакції (с);
- рівень спеціальної працездатності за даними тесту 3 х 25 м з максимальною
швидкістю й відпочинком між відрізками тривалістю 1,5 хв (с);
- максимальна сила тяги на суші при імітації гребкового руху руками (кГ);
максимальна сила тяги, що розвивається при плаванні в координації з
максимальною інтенсивністю (кГ)
При оцінці рівня витривалості при роботі анаеробного характеру в плавців
реєструвалися:
- працездатність за даними тесту 75 м з максимальною швидкістю;
- працездатність по даним тесту 4 х 50 м з максимальною швидкістю й інтервалами
відпочинку між відрізками 10 секунд;
відношення середнього значення сили тяги, зареєстрованого з 25-ої по 30-ту
секунду роботи до абсолютної сили тяги (середньому значенню), зареєстрованої з
3 по 8 секунду роботи при плаванні в координації з максимальною інтенсивністю
(на місці) протягом 30 секунд (ум. од.);
витривалість при плаванні на місці з максимальною інтенсивністю (ум.од.).
При роботі аеробної спрямованості в плавців реєструвалися наступні показники:
рівень працездатності за даними тесту 6 х 50 м з максимальною швидкістю й
інтервалами відпочинку 30 секунд;
серія вправ, що по інформативності не уступає тестам, які характеризують
виконання тривалої дистанційної роботи (ум.од.);
працездатність плавців при виконанні програм тестів (ум.од.);
частота серцевих скорочень (уд/хв);
витривалість при плаванні на місці (ум.од.) з максимальною інтенсивністю.
Тести, які застосовуються в плаванні, є досить інформативними відповідають
критерію надійності [227, 288].
Витривалість плавців при виконанні програм наведених тестів оцінювалася за
методикою, що виключає вплив на результати обстеження рівня швидкісних
можливостей [227, 288].
Працездатність при виконанні програм різних тестів (75 м з максимальною
швидкістю, 4 х 50 м й 6 х 50 м з максимальною швидкістю і інтервалами
відпочинку 10 й 30 секунд відповідно) визначалася за методикою, яка широко
використовується у практиці [227].
Оцінка швидкісних можливостей здійснювалась за середнім значенням трьох
вимірів. Визначення спеціальної витривалості здійснювалося відношенням
середньої швидкості проходження дистанції (тесту) до рівня абсолютної швидкості
плавання:
ІСВтеста = (2.1)
ІСВ - індекс спеціальної витривалості при плаванні;
Vаbс - абсолютна швидкість, доступна плавцю на 25-метровому відрізку (м·с ??);
Vcеp. - середня швидкість при плаванні відрізків, що входять у програму тесту
(м·с ??);
Для вивчення спеціальної працездатності вело