Вы здесь

Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини

Автор: 
Хмара Тетяна Володимирівна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
0507U000500
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Матеріал дослідження
Для досягнення мети і реалізації поставлених завдань дослідження виконане на 369 препаратах зародків, передплодів і плодів людини. Комісією з питань біомедичної етики Буковинського державного медичного університету порушень морально-правових правил при проведенні медичних наукових досліджень не виявлено. Матеріал одержували з акушерсько-гінекологічних відділень лікувальних закладів м. Чернівці та області. Для дослідження також використані серії гістологічних і топографо-анатомічних зрізів із музею кафедри анатомії людини Буковинського державного медичного університету. Препарати плодів масою понад 500,0 г вивчали безпосередньо у Чернівецькому обласному патологоанатомічному бюро.
Вік об'єктів дослідження визначали за таблицями Б.М.Пэттена [147] і Б.П.Хватова, Ю.Н.Шаповалова [198] на підставі вимірювань тім'яно-куприкової довжини (ТКД) (табл. 2.1). Вимірювання зародків перших двох місяців проводили після одноденного їх фіксування у 5-6% розчині формаліну, чим досягалася сталість форми драглистого об'єкта і, як наслідок, уникалися небажані огріхи при визначенні їх віку.
Вибір фіксуючого розчину зумовлений тим, що саме такий розчин формаліну, найменше змінює розміри препарату [163]. Фіксація плодів проводилась спочатку в 5% розчині формаліну впродовж 7 днів, а потім протягом 30 днів у 10% розчині формаліну. Перед зануренням у розчин формаліну проводився розтин грудної і черевної порожнин плода у визначених місцях. Усі плоди досліджені методами макро-, мікропрепарування, а також нами використаний метод виготовлення серій гістологічних зрізів чоловічих статевих органів у плодів різних вікових груп. Під час препарування замальовували окремі структури, а препарати з анатомічними особливостями після закінчення препарування підлягали фотодокументуванню [16].
Таблиця 2.1
Віковий і кількісний склад об'єктів дослідження
Вік об'єктів
дослідженняТім'яно-куприкова довжина (ТКД), ммКількість об'єктів
дослідженняЗародки:4 тижні4,0-5,035 тижнів6,0-8,076 тижнів9,0-13,010Передплоди:7 тижнів14,0-20,0168 тижнів21,0-30,0249 тижнів31,0-41,0810 тижнів42,0-53,01011 тижнів54,0-53,01112 тижнів67,0-80,013Плоди:4 місяці81,0-135,0355 місяців136,0-185,0406 місяців186,0-230,0507 місяців231,0-270,0658 місяців271,0-310,0309 місяців311,0-345,02710 місяців346,0-375,020Разом3692.2. Методи дослідження
Відомо, що вірогідність одержаних результатів досліджень залежить, передусім, від правильного добору та вдалого поєднання методичних і методологічних засобів. Ми вважали за доцільне як методичні підходи використати такі, які були б найбільш інформативні. З цією метою використаний комплекс адекватних морфологічних методів дослідження, який включає макроскопію, виготовлення і мікроскопію серій послідовних гістологічних і топографо-анатомічних зрізів зародків і плодів людини, органів чоловічої статевої системи плодів різних вікових груп, звичайне і тонке препарування під контролем бінокулярної лупи, виготовлення графічних і пластичних реконструкційних моделей, рентгенографію і магнітно-резонансну томографію (МРТ) та морфометрію (табл. 2.2). Методи графічного і пластичного реконструювання незаслужено відсунуті на задній план, а інколи й зовсім забуті, однак саме ці методи дозволяють висвітлити роль і місце певних структурних елементів, виявити їх взаємозв'язки з оточуючими структурами, створити про них різнобічне цілісне уявлення [76]. Отримані цифрові дані оброблені методом варіаційної статистики, що підтверджує вірогідність даних про особливості становлення будови і синтопії чоловічих статевих органів у пренатальному періоді онтогенезу людини. Комплексна, розумна сукупність таких класичних і апробованих методів поєднана з найновітнішими, адекватними, основаними на сучасних досягненнях техніки методів дослідження, може бути важелем, за допомогою якого досягаються нові результати, важливі як для теорії, так і для практичної охорони здоров'я [96].
Слід зауважити, що дуже важко збагнути індивідуальні особливості структурної організації чоловічих статевих органів та їх топографо-анатомічні взаємовідношення на дефінітивному рівні розвитку, якщо не враховувати історію їх формування і становлення. Тому, на наш погляд, найдоцільнішим методологічним засобом у морфологічному дослідженні є саме історичний підхід, при якому об'єкт дослідження вивчався від моменту його закладки на всьому протязі пренатального періоду онтогенезу. При цьому на різних стадіях розвитку ми ставили за мету дати пояснення причинам зміни форми та просторово-часових взаємовідношень чоловічих статевих органів.

Таблиця 2.2
Методи дослідження

Вік об'єктів дослідженняМетоди дослідженнямакроскопічниймікроскопічниймакро-мікроскопія топографо-анатомічних зрізівграфічної рекон-струкціїпластичної реконструкціїрентгенологічнийМРТ Зародки:4 тижні35 тижні7216 тижнів1011 Передплоди:7 тижнів151238 тижнів2243219 тижнів183110 тижнів2104111 тижнів31122312 тижнів5133 Плоди:4 місяці35233815 місяці40276616 місяців5021427 місяців65232218 місяців30143119 місяців271232110 місяців2010412
2.2.1. Метод макроскопічного дослідження. Вивчення будови органів з позицій макроскопічного погляду в сучасній анатомії вважається актуальним і перспективним, оскільки мікро- і ультрамікроскопічна анатомія не дає вичерпної відповіді і повністю не розкриває багатогранність анатомічної мінливості [6, 26, 173].
Після антропометричних вимірів і маркерування препаратів плодів епігастральним поперечним та серединним поздовжнім абдомінальними розтинами досягали черевної порожнини і порожнини таза. Відпрепаровували органи черевної порожнини і таза. Препарати промивали проточною водою та фіксували в 5-7% розчині формаліну впродовж 2-3 тижнів. Вивч