Вы здесь

Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів

Автор: 
Максимович Володимир Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2007
Артикул:
3507U000625
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ
КНИЖКОВОГО ВИДАННЯ

2.1. Композиційні критерії творення книги

Книжкове видання являє собою досить складне, системне утворення. Його потрібно розглядати як сукупність взаємозалежних і взаємообумовлених елементів. До складу видання входять літературний твір та апарат. Твір також є непростим утворенням. Його обов'язковим елементом є текст, що складається з деякої множини смислових (змістовних) елементів і може мати різну структуру залежно від виду літератури, змісту й жанру твору [11]. Поряд з текстом у виданні можуть бути нетекстові елементи для відображення змісту: ілюстрації, таблиці, формули.
Апарат потрібний для того, щоб відрізнити одне видання від іншого, швидко й безпомилково зорієнтуватися в його змісті, мати можливість ідентифікувати видання й здійснити пошук серед масиву інших видань, знайти потрібну інформацію у творі без обов'язкового ознайомлення з усім текстом, одержати додаткові дані по темі видання та ін. Загалом, апарат видання містить: вихідні відомості, анотацію або реферат (у наукових виданнях), зміст, бібліографічні елементи, покажчики різного призначення, примітки, коментарі та ін. Склад апарату і його повнота визначаються видом видання.
Таким чином, видання в цілому можна розглядати як інформаційну систему, причому досить складну, хоча й добре організовану. При цьому дві її складові - твір та апарат - утворюють підсистеми, кожній з яких притаманна своя сукупність елементів, які перебувають у взаємних функціонально та інформаційно-обумовлених відношеннях.
Складне книжкове видання є не тільки інформаційною складовою процесу пізнання та засвоєння даних різної природи і призначення, але й, що не менш важливо, художнім твором з притаманними йому мистецькими цінностями. Рівень оформлення та подання матеріалу, його композиційна довершеність, структурованість і шрифтова гама грають не останню роль у залученні читацької аудиторії та витворенні в неї певної інформаційної культури та рівня зацікавленості книжковою продукцією; забезпечують конкурентноздатність видання на сучасному ринку поліграфічної продукції.
Оцінювання якості видань передбачає не тільки володіння засобами адекватного відтворення авторського задуму друкарськими засобами. Не менш важливими є методи попереднього визначення сукупного впливу на якість публікацій багатьох критеріїв на різних етапах підготовки та випуску видань. Особливого значення при цьому набуває початкова стадія формування публікації, тобто процес проектування видання, в результаті якого закладаються композиційний фундамент та естетичні засади майбутнього поліграфічного продукту. В технології сучасного книгодрукування відсутні подібні підходи щодо апріорного моделювання видання, що визначає актуальність та доцільність постановки і розв'язання задачі з виявлення максимально повної множини композиційних ("книготворчих") критеріїв, встановлення експертних оцінок важливості впливу кожного з них на вихідний продукт, аналізу взаємозв'язків і взаємовпливів критеріїв та їх складових компонент.
В результаті дослідження вибраних критеріїв, їх суті та способів застосування доцільним видається розроблення графічної моделі ієрархії критеріїв, яка забезпечила б упорядкування їх за важливістю впливу на якість видання, уможливила б виявлення ступеня посилення (чи послаблення) їх дії. Така модель може служити засобом апріорного керування процесом одержання якісної стосовно композиційного оформлення поліграфічної продукції, а програма реалізації алгоритму одержання моделі могла б стати суттєвим доповненням системи автоматизованого проектування видань (САПКВ).
Пропоноване дослідження стосується композиційних критеріїв творення книжкового видання, формування його індивідуального вигляду, який вміщає як текстове наповнення, так і властиві даному виданню аспекти структурування та оформлення. Найважливішим завданням на шляху до створення індивідуального вигляду видання є розроблення оптимальної для конкретної публікації структури книги - основи дизайнерських рішень.
Актуальними задачами підготовки книжкових видань, які повинні бути максимально ефективно вирішені до того, як публікація побачить світ, є наступні: аналіз індивідуального вигляду книги, виявлення композиційних критеріїв та прийомів, що забезпечують її формування та обумовлюють конкурентноздатність на ринку поліграфічної продукції; дослідження особливостей художньо-графічної концепції книги, яка б найбільш повно відображала ідею та зміст і в той же час формувала її неповторний графічний вигляд; адекватний вибір прийомів оформлення, компонування всіх елементів видання в єдине ціле на основі законів композиції за допомогою принципів модульного проектування шпальти книжкової сторінки.
Художньо-графічна концепція видання визначає: перелік художніх засобів, прийнятих та використовуваних редакцією для поліграфічного відтворення видання; принципи, правила і співвідношення цих засобів при їхньому використанні для формуванні шпальти; формати сторінок складання; характер розверстки матеріалів; стиль малюнків і способи обтікання їх текстом та інше [1, 11]. Однією з найперших при цьому визначається властива даному виданню просторова модель верстання, критерієм якої є найповніше відтворення сутності книги та її призначення.
В технології творення видання можна виділити статичну та динамічну інформаційну моделі процесу верстання [42, 43]. Статична модель відображає просторове бачення композиційного розміщення матеріалу, уособлює структурні підходи до взаємного положення елементів складності на шпальті. До початку опрацювання та додрукарського підготування видання в комп'ютері це можуть бути концептуальні схеми типових шпальт даного видання та рекомендації до їх заповнення. До статичної моделі можна віднести програмні пакети використовуваної комп'ютерної видавничої системи (КВС) та відповідного їй текстового редактора.
Динамічна інформаційна модель видання залежить не тільки від структури