Вы здесь

Рак легень ІІІА стадії: індивідуалізація лікування та прогнозу.

Автор: 
Суховерша Олександр Анатолійович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2008
Артикул:
0508U000233
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика хворих та принципи формування груп у дослідженні
Проведені дослідження перебігу хвороби та результатів лікування 323 хворих НДРЛ
ІІІА ст. (відповідно до Міжнародної класифікації за системою TNM, 2002), що
знаходилися на лікуванні у міському хірургічному торакальному онкологічному
центрі (МХТОЦ) та хіміотерапевтичному відділенні МБКЛ №4 м. Дніпропетровська з
1992 по 2007 рік.
Для порівняльного аналізу усі хворі були розділені на дві групи. До першої,
контрольної групи, увійшли 157 пацієнтів. У 80 хворих контрольної групи єдиним
методом лікування було хірургічне втручання. У 77 пацієнтів операція
доповнювалася проведенням АХТ або АХПТ (табл. 2.1).
До другої, основної групи, було включено 166 хворих, яким на першому етапі
проводилася ІХТ на основі препаратів платини. У подальшому, після оцінки
досягнутого ефекту від ІХТ, 105 пацієнтам була виконана операція, доповнена
АХТ/АХПТ. Шістдесят одному хворому основної групи у хірургічному втручанні було
відмовлено через різні причини: прогресування захворювання (68,9%±5,9%),
супутню патологію (21,3%±5,2%), небажання хворих (9,8%±3,8%).
Тактика лікування хворих досліджуваних груп була визначена госпітальною
онкокомісією за участю онкохірурга, хіміотерапевта та радіолога.
Відбір хворих у дослідження здійснювався з дотриманням принципів рандомізованої
вибіркової сукупності. Усі відібрані пацієнти були детально ознайомлені із
завданнями дослідження, програмою лікувально-діагностичних заходів і дали свою
інформовану згоду на проведення лікування.
Таблиця 2.1
Розподіл хворих у контрольній та основній групі
Контрольна група (n=157)
Основна група (n=166)
Операція
+ АХТ, або АХПТ
Тільки операція
ІХТ + операція
+ АХТ, або АХПТ
Тільки ХТ,
або ХПТ
77
80
105
61
Обов’язковими критеріями включення хворих до протоколу дослідження були:
– наявність морфологічної верифікації НДРЛ;
– вік – до 80 років;
– місцево-розповсюджений процес, відповідаючий ІІІА ст. (Т3N1-2М0, Т1-3N2М0);
– загальний стан пацієнта за шкалою Карновського не нижче 70%.
Протипоказаннями до включення пацієнту до протоколу дослідження вважали:
– відсутність морфологічної верифікації НДРЛ;
– супутні злоякісні пухлини іншого ґенезу;
– тяжкі, декомпенсовані форми захворювань серцево-судинної, дихальної та
ендокринної систем, печінки, нирок;
– наявність вагітності та лактації.
Оскільки неможливо було використати в повному обсязі «метод осліплення»,
формування досліджуваних груп хворих здійснювалося шляхом пропонування пацієнту
вибору варіанту лікування (з ІХТ чи без ІХТ) за власним бажанням. Вплив
медичного персоналу на прийняття рішення пацієнтом був виключений.
У нашому дослідженні переважну більшість хворих складали чоловіки (90,1%±1,7%),
жінки – 9,9%±1,7%. Співвідношення пацієнтів за статтю було 9:1 на користь
чоловіків. Це підтверджує факт переваги в онкоторакальних стаціонарах пацієнтів
чоловічої статі з пухлинним ураженням легень і узгоджується з даними інших
авторів [42, 67, 187, 286, 349, 386]. Розподіл пацієнтів за статтю в
контрольній та основній групах не мав статистично значущого розходження
(р>0,05) і представлений у таблиці (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Розподіл хворих контрольної та основної групи за статтю
Групи
Стать
Групи хворих
Усього
Контрольна
Основна
число
хворих
частка
Р%±m%
число
хворих
частка
Р%±m%
число
хворих
частка
Р%±m%
Чоловіча
137
87,3±2,7
154
92,8±2,0
291
90,1±1,7
Жіноча
20
12,7±2,7
12
7,2±2,0
32
9,9±1,7
Разом
157
100,0
166
100,0
323
100,0
У різних дослідженнях [16, 67, 367] показано, що у середньому від 65% до 93%
хворих на РЛ курять. У нашому дослідженні переважна більшість оперованих хворих
також були курцями, як у контрольній (78,8%±4,1%), так і в основній групі
(74,3%±4,3%).
Середній вік пацієнтів контрольної групи склав (56,5±7,8) років, основної –
(58,1±7,6) років (р>0,05). Не виявлено статистично значущого розходження
розподілу за віком хворих між двома групами (р = 0,47, за критерієм ч2).
Більшість авторів указують на зростання в останні десятиліття середнього віку
пацієнтів, яким доводиться виконувати різні оперативні втручання з приводу
злоякісних новоутворень легенів [61, 120, 186, 249, 425]. У нашому дослідженні
близько половини хворих (43,3%±2,8%) перебували у віці 60 років і більше, а
частка пацієнтів похилого і старечого віку (старше 65 років) досягала
17,6%±2,1% (57 хворих).
Розподіл пацієнтів за віком проведений відповідно до принципів вікової
періодизації, викладених у рекомендаціях ESMO [157, 185, 424] і представлений
на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Розподіл хворих контрольної та основної груп за віком
Такий характер розподілу хворих за віком являє собою певну геронтологічну
проблему, тому що хірургічні втручання доводиться виконувати пацієнтам з певним
«набором» супутніх захворювань.
По нашим даним конкурентні захворювання були присутні у 91 хворого контрольної
групи (60,8%±3,8%) та у 101 (58,0%±3,9%) – основної групи. Розподіл пацієнтів
за характером супутньої патології у досліджуваних групах статистично не
відрізнявся (р>0,05) і представлений у табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Характер супутньої патології у хворих контрольної та основної групи
Характер супутньої патології
абс.
Частка у структурі
патології (Р%±m%)
Захворювання серцево-судинної системи
127
35,2±2,5
Захворювання органів дихальної системи
93
25,8±2,3
Гіпертонічна хвороба
41
11,4±1,7
Гастроентерологічні захворювання
13
3,6±1,0
Цукровий діабет
21
5,8±1,2
Ожиріння
2,5±0,8
Захворювання органів сечовидільної системи
16
4,4±1,1
Захворювання вен
24
6,6±1,3
Інші захворювання
17
4,7±1,1
Усього
361