Вы здесь

Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів

Автор: 
Грициняк Ігор Іванович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2008
Артикул:
3508U000703
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Згідно з метою вивчення біологічних особливостей коропів різного генезису у
Львівському відділенні Інституту рибного господарства УААН (нині Львівська
дослідна станція Інституту рибного господарства УААН) проведено досліди у 4
основних напрямах, схема яких та досліджувані показники наведені в таблиці
2.1.
2.1. Характеристика господарства і схема дослідів
Стави Львівської дослідної станції розташовані у Прикарпатті і живляться водою
річки Верещиця, яка впадає в Дністер. Ґрунти в зоні ставів – опідзолені
чорноземи на лесових глинах, клімат помірний, кількість атмосферних опадів –
700-800 мм на рік, відносна вологість повітря – 76-82%, середньорічна
температура – 9-11°С.
Середня глибина ставів 1,5 м. Жорстка надводна рослинність у дослідних ставах
відсутня. З м’якої підводної рослинності переважають рдесник блискучий і кушир,
в меншій кількості виявляється рдесник пронизанолистий та вузьколистий, гречка
земноводна і мох-фонтиналіс.
Узагальнені дані про основні гідрохімічні показники окремих дослідних ставів
наведені в додатках дисертаційної роботи. За класифікацією А.О. Альокіна (1970)
вода дослідних ставів належить до гідрокарбонатного класу, групи кальцію
другого типу. Вода має слаболужну реакцію: водневий показник води (рН)
перебуває в межах 7,0-7,6. У воді вміст біогенних елементів NH4+, NO2-, NO3-,
PO43-, Fe2+, Fe3+ не перевищує нормативні величини.
Біомаса зоопланктону в дослідних ставах протягом вегетаційного періоду
становила в середньому 10-12 г/м3, біомаса зообентосу – 1,5-4,4 г/м2.
Загалом температурний, гідрохімічний і гідробіологічний режими дослідних ставів
відповідали біологічним вимогам коропових видів риб.
Таблиця 2.1
Схема дослідів і методи досліджень
Мета дослідів
Схема дослідів
Методи досліджень
1-й напрям досліджень
Дослідження генетичних, імунологічних і біохіміч-них особливостей дволіток
любінських рамчастого і лускатого коропів та їх помісей і гібридів, відповідно
з галицьким коропом і амурським сазаном.
Вирощування в окремих ставах дво-літок любінських ра-мчастого і лускатого
коропів та їх помісей і гібридів з галицьким коропом і амурським сазаном.
Щільність посадки 2280 екз./га.
Дослідження поліморфіз-му білків і геномної ДНК та цитогенетичних особли-востей
риб, загального вмісту білків, їх аміно-кислотного складу і співвідношення
окремих їх фракцій, загального вмісту ліпідів, їх жирно-кислотного складу і
спів-відношення окремих класів та вмісту продуктів ПОЛ і активності
анти-оксидантних ферментів у скелетних м’язах і печінці, бактерицидної,
лізоцимної і фагоцитарної активності сироватки крові.
Дослідження генетичних, імунологічних і біохімі-чних особливостей дволі-ток
любінського рамчас-того коропа і амурського сазана та їх помісей і
Вирощування в окре-мих ставах дволіток любінського рамчас-того коропа і
амурсь-кого сазана та їх помісей і гібридів,
Дослідження поліморфіз-му білків і геномної ДНК та цитогенетичних особли-востей
риб, загального вмісту білків, їх аміно-кислотного складу і спів-
Продовження табл. 2.1
2-й напрям досліджень
гібридів, відповідно з галицьким коропом і любінським рамчастим коропом.
відповідно з галиць-ким коропом і любінським рамчас-тим коропом за щільності
посадки 1000 і 3000 екз./га.
відношення окремих їх фракцій, загального вмісту ліпідів, їх жирнокислот-ного
складу і співвідно-шення окремих класів, вмісту продуктів ПОЛ і активності
антиоксидант-них ферментів у скелетних м’язах, вмісту окремих ізоформ маркерних
білків, кількості Т- і В-лімфоцитів у крові та їх авідності, бактерицидної,
лізоцимної та фагоцитарної актив-ності сироватки крові.
3-й напрям досліджень
Дослідження вмісту білків і ліпідів у печінці і скелетних м’язах цьоголіток
любінських рамчастого і лускатого коропів та їх помісей і гібридів з галицьким
коропом і амурським сазаном з різною масою тіла в кінці вегетаційного
Утримання в окремих ставах цьоголіток любінських рамчас-того і лускатого
коропів та їх помісей і гібридів, відповідно з галицьким коропом і амурським
сазаном із використанням в дослідженнях риб
Дослідження загального вмісту білків і спів-відношення окремих їх фракцій
методом електро-форезу в поліакриламід-ному гелі, загального вмісту ліпідів і
спів-відношення окремих класів методом тонко-шарової хроматографії на
Продовження табл. 2.1
і зимового періодів та їх виживання в зимовий період.
масою 20-25, 30-40 та 70-80 г в кінці вегета-ційного і зимового періодів.
силікагелі.
4-й напрям досліджень
Дослідження впливу се-лену і йоду при підви-щенні їх рівня в раціоні дволіток
коропа на обмін речовин в їхньому організмі, інтенсивність росту і якість
м’яса.
Додавання до стан-дартного раціону дво-літок коропа селену в кількості 0,3
мг/кг і йоду в кількості 5 мг/кг у вигляді селеніту натрію і йодиcтого калію,
відповідно.
Дослідження в скелетних м’язах вмісту селену і йоду, білків і ліпідів,
продуктів перекисного окислення ліпідів, і активності антиоксидант-них
ферментів.
Дослідження проведені на любінських рамчастих і лускатих коропах, а також на їх
помісях з галицькими коропами та амурськими сазанами, а також на чистопорідних
амурських сазанах. У генетичних дослідженнях використовувалися також нивківські
та несвицькі лускаті і рамчасті коропи.
За першим напрямом досліджень дволітки любінських рамчастого і лускатого
коропів та їх помісі і гібриди, відповідно з галицьким коропом і амурським
сазаном вирощувалися в окремих ставах за щільності посадки 2280 екз./га. У
годівлі риб використовувався стандартний комбікорм.
За другим напрямом досліджень дволітки любінського рамчастого коропа і
аму