Вы здесь

Генетичне поліпшення якості пшениці

Автор: 
Рибалка Олександр Ілліч
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
0509U000124
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br /> ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. ГЕНЕТИКА БІЛКІВ ЗЕРНА ТА ЇХ РОЛЬ У ВИЗНАЧЕННІ <br /> ЯКОСТІ ПШЕНИЦІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) <br />1.1. Загальна характеристика білків зерна пшениці <br />1.1.1. Біохімічна гетерогенність білків зерна пшениці <br />1.1.2. Генетичний контроль клейковинних білків зерна пшениці <br />1.1.3. Молекулярна структура клейковинних білків, та генів, що їх <br /> кодують <br />1.1.4. Характеристика запасних білків жита та молекулярна<br /> структура генів, що кодують запасні <br /> білки жита - секаліни <br />1.1.5. Генетичний поліморфізм клейковинних білків<br /> зерна пшениці <br />1.1.6. Генетичний поліморфізм клейковинних білків зерна<br /> та його зв'язок з якістю борошна пшениці <br />1.1.6.1. Негативний вплив білків жита, які кодуються житніми <br /> локусами Sec- та Sec-, на хлібопекарські властивості <br /> борошна пшениці <br />1.1.7. Трансформація генів, що кодують біосинтез<br /> клейковинних білків, та їх вплив на якість <br /> борошна пшениці <br />1.1.8. Генетичний поліморфізм амілолітичних ферментів <br /> зерна пшениці <br />1.2. Генетика ферментів, що контролюють біосинтез крохмалю<br /> зерна пшениці <br />1.2.1. Генетика пшениці ваксі: перспективи використання <br />1.2.2. Генетичний контроль консистенції ендосперму<br /> зерна пшениці <br />1.2.2.1. Технологічне значення ознаки<br /> твердозерність / м'якозерність пшениці <br />1.2.2.2. Вплив гена Р на фізичні властивості крохмалю пшениці <br />1.3. Генетичний контроль білків зерна дикоростучих видів-<br /> співродичів пшениці - джерела цінних генів для поліпшення<br /> сортів пшениці за якістю борошна <br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ <br />2.1. Місце виконання досліджень та рослинний матеріал<br /> для дослідження <br />2.2. Використані прилади та обладнання <br />2.3. Методи електрофоретичного аналізу білків та ферментів <br />2.3.1. Електрофорез запасних білків пшениці в поліакриламідному<br /> гелі (ПААГ) з додецилсульфатом натрію (ДСН) <br />2.3.2. Електрофорез клейковинних білків гліадинів пшениці<br /> в горизонтальному поліакриламідному гелі <br />2.3.3. Двомірний горизонтальний електрофорез клейковинних<br /> білків гліадинів в поліакриламідному гелі <br />2.3.4. Вертикальний одномірний електрофорез гліадинів <br /> пшениці в поліакриламідному гелі <br />2.3.5. Міні-електрофорез гліадинів в поліакриламідному гелі <br />2.3.6. Високоефективний міні-ДСН-електрофорез високо-<br /> молекулярних глютенінів пшениці в поліакриламідному гелі <br />2.3.7. Електрофорез низькомолекулярних глютенінів зерна пшениці<br /> в поліакриламідному ДСН-гелі <br />2.3.8. Електрофоретичний аналіз альфа- та бета-амілаз <br /> зерна пшениці <br />2. Методи виділення, очистки, препаративного виділення,<br /> хімічної модифікації, секвенування та пептидного аналізу<br /> білків пшениці <br />2.4. Екстракція гліадинів зерна пшениці <br />2.4.2. Процедура відновлення та S-карбоксиметилювання гліадинів <br />2.4.3. Ферментативний (триптичний) гідроліз відновлених<br /> та S-карбоксиметильованих гліадинів <br />2.4.4. Метод гель-фільтрації запасних білків зерна пшениці <br />2.4.5. Метод розподілу та препаративного виділення індивідуальних <br /> білків за допомогою іонообмінної гель-хроматографії <br />2.4.6. Метод визначення первинной N-термінальної<br /> послідовності амінокислот (секвенування) <br />2. Методи цитологічного аналізу хромосом пшениці <br />2.5.1. Метод диференційного забарвлення хромосом по Гімза<br /> (C-banding) <br />2.5.2. Метод цитологічного аналізу мітотичних хромосом<br /> в клітинах апікальної меристеми зародкових корінців <br />2.5.3. Метод аналізу мейотичних хромосом пшениці в метафазі М<br /> мейозу в материнських клітинах пилку <br />2.6. Метод віддаленої гібридизації пшениці з дикими<br /> співродичами <br />2.7. Методи оцінки технологічних та технічних показників<br /> якості зерна <br />РОЗДІЛ 3. КАРТУВАННЯ ХРОМОСОМИ В ЛОКУСОМ GLI-B, ЩО <br /> КОДУЄ БІОСИНТЕЗ ГЛІАДИНІВ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ <br />3.1. Картування хромосом пшениці за допомогою телосоміків <br />3.2. Картування локусу Gli-B на короткому плечі хромосоми В <br />3.3. Картування локусу Sec- на короткому плечі<br /> хромосоми R жита <br />РОЗДІЛ 4. ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ КЛЕЙКОВИННИХ БІЛКІВ <br /> ЗЕРНА ПШЕНИЦІ: ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ МЕТОДОМ <br /> ДВОМІРНОГО (М) ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ГЛІАДИНІВ <br />4.1. Загальна характеристика сортів пшениці за <br /> електрофореграмами М електрофорезу гліадинів <br />4.2. Характеристика твердої пшениці та високолізинового мутанту сорту Безоста методом М електрофорезу гліадинів <br />4.3. Характеристика сортів пшениці з центричною житньо-<br /> пшеничною RS.BL транслокацією та з'ясування причин їх <br /> низької хлібопекарської якості <br />РОЗДІЛ 5. КЛЕЙКОВИННІ БІЛКИ ПШЕНИЦІ, ЯКІ КОДУЮТЬСЯ <br /> ЛОКУСАМИ GLI-B, GLI-D, GLI-A, GLI-D та SEC-:<br /> ПРЕПАРАТИВНЕ ВИДІЛЕННЯ ТА ОЧИСТКА <br />5.1. Фракціонування гліадинів зерна пшениці методом<br />гель-фільтрації <br />5.2. Фракціонування гліадинів зерна пшениці методом<br /> іонообмінної хроматографії <br />5.3. Контроль гомогенності виділених препаратів білка <br />РОЗДІЛ 6. БІОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛІАДИНІВ ТА <br /> СЕКАЛІНІВ, ЯКІ КОДУЮТЬСЯ ЛОКУСАМИ<br /> GLI-D, GLI-A, GLI-D та SEC- <br />6.1. Ферментативний гідроліз індивідуальних гліадинів, які <br /> кодуються локусами Gli-A та Gli-D: характеристика <br /> пептидного складу <br />6.2. Ферментативний гідроліз індивідуальних гліадинів та <br /> секалінів, які кодуються локусами Gli-D та Sec-: <br /> характеристика пептидного складу <br />6.3. N-кінцева послідовність амінокислот індивідуальних<br /> запасних білків, що кодуються локусами<br /> Gli-D, Gli-B, Gli-A, Gli-D та Sec- <br />РОЗДІЛ 7. ГЕНЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ІЗОФЕРМЕНТНОГО СКЛАДУ <br /> АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ <br />7.1. Спадкування та локалізація в хромосомах пшениці генів, які <br /> контролюють ізоферментний склад ?-амілази зерна <br />7.2. Спадкування та локалізація в хромосомах пшениці генів, які <br /> контролюють ізоферментний склад ?-амілази зерна <br />7.3. Зв'язок ізоферментого складу ?-амілази та ?-амілази <br /> зерна з іншими ознаками пшениці <br />РОЗДІЛ 8. ЧУЖОРІДНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ ПУЛ ЯК ДЖЕРЕЛО <br /> РОЗШИРЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ <br /> ПШЕНИЦІ ЗА ОЗНАКАМИ ЯКОСТІ ЗЕРНА <br />8.1. Теоретична концепція генетичного збагачення пшениці <br /> за ознаками якості зерна за рахунок генетичної плазми<br /> віддалених видів-співродичів <br />8.2. Цито-генетична та біохімічна характеристика віддалених<br /> гібридів пшениці з участю егілопсу Ae.umbellulata <br />8.3. Види-донори чужорідної генетичної мінливості ознак якості зерна: Ae.cylindrica, Ae.taushii, Ae.ventricosa, Ae.variabilis <br />8.4. Розширення генетичної варіабельності пшениці за ознакою <br /> консистенції ендосперму за рахунок генетичної плазми<br /> дикоростучих видів <br />РОЗДІЛ 9. НОВІТНІ НАПРЯМИ ГЕНЕТИЧНОГО ПОЛІПШЕННЯ<br /> ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ <br />9.1. Хромосомно-інженерна модифікація центричної житньо- <br /> пшеничної транслокації RS.BL та її використання в <br /> селекції пшениці на якість зерна <br />9.2. Використання генів Wx, що контролюють біосинтез амілози <br /> крохмалю пшениці <br />9.3. Використання трансгенних ліній з екстра-копіями глютенін- <br /> кодуючих генів Dx та Ах*, спонтанних мутацій з ефектом <br /> екстра-експресії та спонтанних точкових мутацій для <br /> поліпшення якості борошна пшениці <br />9.4. Генетичний потенціал видів-співродичів у підвищенні <br /> харчової цінності зерна пшениці <br />РОЗДІЛ . ГЕНЕТИЧНІ ТА СЕЛЕКЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТЕХНІЧНОЇ<br /> ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ, ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ <br /> ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ <br />.1. Порівняльна характеристика сортів та генетичних ліній <br /> пшениці за ефективністю трансформації крохмалю <br /> в біоетанол <br />РОЗДІЛ . РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ <br /> ГЕНЕТИЧНОГО ТА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ <br />.1. Методи міні-електрофорезу для експресного аналізу <br /> генетичного та селекційного матеріалу за складом <br /> білків зерна <br />.2. Новий метод двох-етапної ДСН-седиментації (SDS-) для <br />експресної оцінки якості борошна сортів, генетичних ліній <br /> та селекційного матеріалу пшениці <br />РОЗДІЛ . ГЕНЕТИЧНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ЗА ЛОКУСАМИ <br /> GLI/GLU У НАСІННИЦТВІ СОРТІВ ПШЕНИЦІ <br />.1. Характеристика генетичної гетерогенності сортів пшениці <br /> селекції СГІ за алельним складом Gli/Glu-локусів <br />.2. Система первинного насінництва сортів пшениці з <br /> урахуванням генетичної чиcтоти за алельним складом Gli/Glu <br /> локусів, що кодують синтез клейковинних білків зерна <br />РОЗДІЛ . АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ <br /> ДОСЛІДЖЕНЬ <br /> ВИСНОВКИ <br /> ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ <br /> СПИСОК</span></p>