Вы здесь

Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об’єктів авіатехніки

Автор: 
Чоха Юрій Миколайович
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000267
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТА ПОЗНАЧЕНЬВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОСТАНОВКА АКТУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1. Обґрунтування актуальності застосування нових методів системного аналізу та інформаційних технологій для підвищення ефективності сучасних систем оцінки поточного технічного стану типових складних динамічних об'єктів експлуатації
1.2. Аналіз особливостей та ролі інформаційного забезпечення процесів діагностування сучасної авіатехніки на прикладі газотурбінних двигунів
1.3. Обґрунтування постановки науково-прикладної проблеми дослідження та аналіз шляхів її вирішення
1.4. Визначення мети і науково-технічних задач дослідження1.5. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ АВІАТЕХНІКИ
2.1. Методологічна модель застосування розрахунково-інформаційного методу оперативної оцінки технічного стану складного динамічного авіаційного об'єкта
2.2. Особливості реалізації комплексного контрольно-розрахункового методу діагностування типових складних об'єктів АТ в середовищі спеціалізованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень
2.3. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ І ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ОБ'ЄКТІВ АТ
3.1. Методологічні етапи реалізації інформаційних технологій в середовищі розрахунково-інформаційної автоматизованої системи діагностування й підтримки прийняття рішень об'єкта АТ
3.2. Обґрунтування концептуальної, функціональної та структурної моделей гібридної динамічної розрахунково-інформаційної автоматизованої системи діагностування й підтримки прийняття рішень типу "ЕКСПЕРТ - об'єкт АТ"
3.3. Методологічні особливості формування інформативної бази знань та вибору інструментальних засобів автоматизованої системи діагностування й підтримки прийняття рішень типового об'єкта АТ
3.4. Розроблення структурно-інформаційних моделей практичного застосування АСД ППР "ЕКСПЕРТ - об'єкт АТ" у процесах експлуатації типових складних динамічних авіаційних об'єктів
3.5. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ СИНТЕЗУ РОЗРАХУНКОВИХ АЛГОРИТМІВ КОМБІНОВАНИХ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ ІНФОРМАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ТИПОВИХ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
4.1. Методи синтезу комбінованих багатопараметричних інформативно-діагностичних моделей робочих процесів ГТД низького рівня контроле-придатності
4.2. Методи добування інженерних експертних знань за результатами комплексного експериментально-аналітичного моделювання робочого процесу типового ГТД
4.3. Методика синтезу і застосування комплексних інформативно-діагностичних показників типових ГТД та їх конструктивних вузлів
4.4. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕТОДІВ, МОДЕЛЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИДІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ СКЛАДНИХ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ АВІАТЕХНІКИ
5.1. Інформаційно-пошуковий комбінований функціонально-тестовий метод ідентифікації несправного вузла складного об'єкта типу газотурбінного двигуна
5.2. Розрахунково-інформаційна модель функціонування автоматизованої системи діагностування й підтримки прийняття рішень типу "ЕКСПЕРТ - об'єкт АТ"
5.3. Порівняльний аналіз ефективності використання нових розрахунково-інформаційних методів діагностування в середовищі АСД ППР типу "ЕКСПЕРТ - об'єкт АТ".
5.4. Порівняльна оцінка критеріїв ефективності застосування розрахунково-інформаційних автоматизованих систем діагностування й підтримки прийняття рішень для сучасних ГТД низького рівня контролепридатності
5.5. Оцінка ефективності застосування розрахунково-інформаційних автоматизованих систем діагностування й підтримки прийняття рішень ГТД за критеріями експлуатаційної технологічності
5.6. Реалізація методики добування інженерних експертних знань шляхом експериментального моделювання та оцінки впливу ступеня несправності робочих паливних форсунок на параметри камери згоряння ГТД
5.7. Універсальний метод, алгоритм та інформаційне забезпечення моніторингу поточного ступеня несправності паливних форсунок ГТД в умовах експлуатації
5.8. Автоматизований інформативно-діагностичний сигналізатор для оцінки поточного ступеня закоксування робочих паливних форсунок ГТД і вироблення експлуатаційних рішень-рекомендацій авіаперсоналом
5.9. Порівняльний аналіз ефективності застосування нових інформаційних технологій при оцінці поточного технічного стану паливних форсунок ГТД в умовах регулярної експлуатації
5 Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 6. МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ РОЗРАХУНКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПОТОЧНОГО РІВНЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ СУЧАСНИХ ОБ'ЄКТІВ АТ
6.1. Аналітичний метод та модель реалізації динамічної розрахунково-інформаційної системи діагностування типу "технічний діагноз - якість технічного стану - якість функціонування" типових складних об'єктів АТ
6.2. Методологічні особливості аналітичного та інформаційного забезпечення реалізації комбінованої розрахунково-інформаційної системи моніторингу рівня льотної придатності об'єктів АТ
6.3. Методика формування експлуатаційних рішень-рекомендацій авіаперсоналу автоматизованою комбінованою розрахунково-інформаційною системою щодо екземпляру ГТД, який діагностують
6.4. Інформативно-діагностичні засоби адаптації методології реалізації нової розрахунково-інформаційної системи моніторингу поточного рівня льотної придатності сучасних об'єктів АТ до середовища розрахунково-інформаційної АСД ППР "ЕКСПЕРТ - об'єкт АТ"
6.5. Висновки по
розділу
РОЗДІЛ 7. НАУКОВО - ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ Й ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СКЛАДНИХ ОБ'ЄКТІВ АВІАТЕХНІКИ
7.1. Рекомендації щодо застосування аналітичних інформативно-діагностичних моделей типових авіадвигунів та їх функціональних систем
7.2. Методики практичного використання методів моніторингу технічного стану сучасних ГТД в багатокритеріальному просторі діагностичних показників
7.3. Обґрунтування структури комбінованої інформаційної автоматизованої системи технічної діагностики сучасних ГТД на етапах життєвого циклу
7.4. Висновки по
розділуВИСНОВКИДОДАТКИДОДАТОК А. Розрахункові алгоритми аналітичних інформативно-діагностичних моделей робочих процесів проточної частини різнотипових ТРДД (АІ-, Д - КП)
ДОДАТОК Б. Розрахункові значення термогазодинамічних параметрів та їх відхилень від початкових, одержані при моделюванні за алгоритмами ІДМ робочих процесів типових ТРДД
ДОДАТОК В. Опис автоматизованого експериментального газоди-намічного стенда, метрологічного забезпечення вимірювання параметрів та зареєстрованих приведених значень параметрів ТРДД АІ - при експериментальному моделюванні несправностей вузлів проточної частини на газодинамічному стенді
ДОДАТОК Д. Прикладні експлуатаційні методики застосування нових методів діагностування для оцінки поточного технічного стану конструктивних вузлів та елементів складних динамічних об'єктів авіатехніки типу ГТД
ДОДАТОК Е. Акти впровадження результатів дисертаційних дослідженьДОДАТОК Ж. Патенти на технічні рішення результатів дослідженняСПИСОК