Вы здесь

Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини

Автор: 
Юрченко Вікторія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. докт. наук
Год: 
2009
Артикул:
3509U000337
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
Вступ
Розділ Наукове обґрунтування процедур розробки системних
теоретико-методологічних засад дослідження психічних станів людини
1.1. Еволюція базових системних поглядів на природу психіки
в психологічній науці
1.1.1. Розвиток системних поглядів на психіку в світовій психології
1.1.2. Системні ідеї в російській та радянській психології ХІХ та ХХ сс.
1.2. Методологічні аспекти системної концепції людини Л.Берталанфі
1.3. Структурно-рівнева концепція психіки як модифікація системного
підходу в психологічній науці
1.3.1. Формування структурних та рівневих уявлень про психіку
1.3.2. Розвиток структурно-рівневої концепції психіки
1.4. Л. С.Виготський як розробник та реалізатор методології систематизації
психологічних знань
1.4.1. Систематизація як головна функція методології психології
1.4.2. Логічний, історичний та міжнауковий принципи в методології
систематизації психологічних знань
1.4.3. Реалізація системних методологічних принципів у дослідженні проблеми
підсвідомого
1.5. Методологія системного підходу в сучасній вітчизняній психології
1.5.1. Принципи системного підходу за Б.Ф. Ломовим
1.5.2. Методологічне обґрунтування практики створення системних описів
психологічних об’єктів В.О.Ганзена
Висновки до
розділу
Розділ Історико-психологічний аналіз становлення системного поняття
“психічний стан” як моделі відповідного явища психіки
2.1. Характеристика існуючих підходів до історико-психологічного аналізу
поняттєво-категоріального апарату психології
2.2. Формування донаукових уявлень про стани людської психіки
2.2.1. Особливості психічного розвитку та внутрішнього світу первісних
людей
2.2.2. Уявлення первісних людей про душу та її стани
2.3. Абстрактно-філософське осмислення психічних станів людини
2.3.1. Психічні стани в творчості античних філософів
2.3.2. Поняття про психічні стани в філософії епохи Відродження
2.4. Становлення поняття про психічні стани в зарубіжній науковій
психології
2.4.1. Внесок У.Джемса в становлення поняття про психічні стани
2.4.2. Поняття про психічні стани в творчості зарубіжних психологів
ХІХ – ХХ ст.
2.5. Поняття про психічні стани в контексті вітчизняної наукової
психології
2.5.1. Погляди на психічні стани вітчизняних учених ХІХ ст.
2.5.2. Психічні стани в працях вітчизняних психологів ХХ ст.
Висновки до
розділу
Розділ Розробка системного поняттєвого апарату вивчення психічних
станів людини
3.1. Методичні засади побудови системних описів у психології
3.1.1. Методи системно орієнтованих досліджень у вітчизняній психології
3.1.2. Технологія конструювання системних психологічних описів В.О.Ганзена
3.2. Психічний стан як складний, цілісний, поліструктурний та
поліфункціональний об’єкт системного психологічного дослідження
3.2.1. Природа психічного стану за М.Д.Левітовим
3.2.2. Подальший розвиток розуміння складної природи психічного
стану вітчизняними вченими
3.3. Системний опис компонентного складу, структури та функцій
психічного стану людини
3.3.1. Процедура компонентного, структурного та функціонального
аналізу психічного стану
3.3.2. “Ставлення” як системоутворювальна характеристика
компонентного складу психічного стану
3.3.3. Апробація загальної структурної схеми психічного стану
в системних описах стресу та втоми
3.4. Cистематизація обсягу поняття “психічний стан”
3.4.1. Проблема систематизації психічних станів
3.4.2. Процедура систематизації множини психічних станів екстравертованої
та інтровертованої свідомості людини в нормі та патології
3.5. Стани базової свідомості як системно інтеграційні характеристики
психічних станів
3.5.1. Психологічна природа свідомості людини
3.5.2. Фізіологічний та психофізіологічний рівень базової свідомості
3.5.3. Психологічний та соціально-психологічний рівень базової
свідомості
3.5.4. Стани базової свідомості
Висновки до
розділу
Розділ Створення системних описів впорядкованих груп психічних
станів .
4.1. Системний аналіз та синтез емоційних психічних станів
4.1.1. Емоційні стани як психологічна проблема
4.1.2. Поняттєвий апарат проблеми емоційних станів
4.1.3. Компонентно-структурний аналіз емоційних станів: фізіологічний
та психофізіологічний рівень
4.1.4. Компонентно-структурний аналіз емоційних станів: психологічний
та соціально-психологічний рівень
4.1.5. Системний опис емоційних станів з підвищеною та зниженою
психофізіологічною активністю в нормі та патології
4.2. Системний аналіз та синтез вольових психічних станів
4.2.1. Проблема вольових станів у вітчизняній та зарубіжній психології
4.2.2. Поняттєвий апарат проблеми вольових станів
4.2.3. Компонентно-структурний аналіз вольових станів: фізіологічний,
психофізіологічний, психологічний, соціально-психологічний рівень
4.2.4. Системний опис вольових станів у нормі та патології
4.3. Системний аналіз та синтез мисленнєвих психічних станів
4.3.1. Проблема мисленнєвих станів у вітчизняній та зарубіжній
психології
4.3.2. Компонентно-структурний аналіз мисленнєвих психічних станів:
фізіологічний, психофізіологічний, психологічний, соціально-
психологічний рівень.
4.3.3. Системний опис мисленнєвих психічних станів у нормі та патології
4.4. Системний аналіз та синтез перцептивних психічних станів
4.4.1. Перцептивні психічні стани як психологічна проблема
4.4.2. Компонентно-структурний аналіз перцептивних станів:
фізіологічний та психофізіологічний рівні
4.4.3. Компонентно-структурний аналіз перцептивних станів:
психологічний та соціально-психологічний рівні
4.4.4. Системний опис перцептивних станів в нормі та патології
з оптимальною, підвищеною та зниженою активацією
4.5. Психологічний опис змінених станів свідомості з позиції системного
підходу
4.5.1. Змінені стани свідомості як об’єкт психологічного вивчення
4.5.2. Змінені стани свідомості у спадщині психологів-новаторів
ХХ століття
4.5.3. Змінені стани свідомості в контексті трансперсональної психології
4.5.4. Систематизація змінених станів свідомості
4.5.5. Змінені стани свідомості в нормі та паталогії зі зниженою та підвищеною
психофізіологічною активністю
Висновки до
розділу
Висновки
Список