Вы здесь

Теги

01.01.01 - Вещественный, комплексный и функциональный анализ 01.01.01 - Математичний аналіз 01.01.02 - Диференційні рівняння 01.01.02 - Дифференциальные уравнения 01.01.03 - Математическая физика 01.01.03 - Математична фізика 01.01.04 - Геометрия и топология 01.01.04 - Геометрія і топологія 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика 76 01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика 01.01.06 - Алгебра і теорія чисел 01.01.06 - Математическая логика, алгебра и теория чисел 01.01.07 - Вычислительная математика 01.01.07 - Обчислювальна математика 01.01.08 - Математическая кибернетика 01.01.08 - Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика 01.01.09 - Варіаційне числення та теорія оптимального керування 01.01.09 - Дискретная математика и математическая кибернетика 01.01.10 - Математическое обеспечение вычислительных машин и систем 01.01.11 - Системный анализ и автоматическое управление А 01.02.01 - Теоретическая механика 01.02.01 - Теоретична механіка 01.02.03 - Строительная механика 01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы 01.02.05 - Механіка рідини, газу та плазми 01.02.06 - Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 01.02.07 - Динамика сыпучих тел, грунтов и горных пород 01.02.08 - Биомеханика 01.03.01 - Астрометрия и небесная механика 01.03.01 - Астрометрія і небесна механіка 01.03.02 - Астрофизика, радиоастрономия 01.03.02 - Астрофізика, радіоастрономія 01.03.03 - Геліофізика і фізика сонячної системи 01.03.03 - Физика Солнца 01.03.04 - Планетные исследования 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики 01.04.01 - Фізика приладів, елементів і систем 01.04.02 - Теоретическая физика 01.04.02 - Теоретична фізика 01.04.03 - Радиофизика 01.04.03 - Радіофізика 01.04.04 - Физическая электроника 01.04.04 - Фізична електроніка 01.04.05 - Оптика 01.04.05 - Оптика, лазерна фізика 01.04.06 - Акустика 01.04.06 - Акустика 01.04.07 - Физика конденсированного состояния 01.04.07 - Фізика твердого тіла 01.04.08 - Физика плазмы 01.04.08 - Фізика плазми 01.04.09 - Физика низких температур 01.04.09 - Фізика низьких температур 01.04.10 - Физика полупроводников 01.04.10 - Фізика напівпровідників і діелектриків 01.04.11 - Физика магнитных явлений 01.04.12 - Геофизика 01.04.13 - Фізика металів 01.04.13 - Электрофизика, электрофизические установки 01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника 01.04.14 - Теплофізика та молекулярна фізика 01.04.15 - Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика 01.04.15 - Фізика молекулярних та рідких кристалів 01.04.16 - Физика атомного ядра и элементарных частиц 01.04.16 - Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 01.04.17 - Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 01.04.17 - Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху 01.04.18 - Кристаллография, физика кристаллов 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні 01.04.19 - Физика полимеров 01.04.19 - Фізика полімерів 01.04.20 - Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 01.04.20 - Фізика пучків заряджених частинок 01.04.21 - Лазерная физика 01.04.21 - Радіаційна фізика і ядерна безпека 01.04.22 - Надпровідність 01.04.22 - Сверхпроводимость 01.04.23 - Физика высоких энергий 01.04.24 - Фізика колоїдних систем 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень 02.00.01 - Неорганическая химия 02.00.01 - Неорганічна хімія 02.00.02 - Аналитическая химия 02.00.02 - Аналітична хімія 02.00.03 - Органическая химия 02.00.03 - Органічна хімія 02.00.04 - Физическая химия 02.00.04 - Фізична хімія 02.00.05 - Електрохімія 02.00.05 - Электрохимия 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук 02.00.08 - Химия элементоорганических соединений 02.00.08 - Хімія елементоорганічних сполук 02.00.09 - Химия высоких энергий 02.00.10 - Биоорганическая химия 02.00.10 - Біоорганічна хімія 02.00.11 - Коллоидная химия и физико-химическая механика 02.00.11 - Колоїдна хімія 02.00.13 - Нафтохімія і вуглехімія 02.00.13 - Нефтехимия и углехимия 02.00.14 - Радиохимия 02.00.15 - Кинетика и катализ 02.00.15 - Хімічна кінетика і каталіз 02.00.16 - Медицинская химия 02.00.17 - Математическая и квантовая химия 02.00.18 - Химия, физика и технология поверхности 02.00.19 - Химия высокочистых веществ 02.00.20 - Хроматография 02.00.21 - Химия твердого тела 02.00.21 - Хімія твердого тіла 03 - Биологические науки 03.00.01 - Радиобиология 03.00.01 - Радіобіологія 03.00.02 - Биофизика 03.00.02 - Біофізика 03.00.03 - Молекулярна біологія 03.00.03 - Молекулярная биология 03.00.04 - Биохимия 03.00.04 - Біохімія 03.00.05 - Ботаника 03.00.05 - Ботаніка 03.00.06 - Вирусология 03.00.06 - Вірусологія 03.00.07 - Микробиология 03.00.07 - Мікробіологія 03.00.08 - 3оологія 03.00.08 - Зоология 03.00.09 - Імунологія 03.00.09 - Энтомология 03.00.10 - Іхтіологія 03.00.10 - Ихтиология 03.00.11 - Цитологія, клітинна біологія, гістологія 03.00.11 - Эмбриология, гистология и цитология 03.00.12 - Физиология и биохимия растений 03.00.12 - Фізіологія рослин 03.00.13 - Физиология человека и животных 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин 03.00.14 - Антропология 03.00.14 - Біологія розвитку 03.00.15 - Генетика 03.00.16 - Екологія 03.00.16 - Экология 03.00.17 - Гідробіологія 03.00.17 - Эмбриология, гистология и цитология 03.00.18 - Гидробиология 03.00.18 - Ґрунтознавство 03.00.19 - Кріобіологія 03.00.19 - Паразитология 03.00.20 - Біотехнологія 03.00.20 - Гельминтология 03.00.21 - Мікологія 03.00.22 - Криобиология 03.00.23 - Биотехнология 03.00.24 - Микология 03.00.25 - Клеточная биология 03.00.26 - Молекулярная генетика 03.00.27 - Почвоведение 03.00.28 - Биоинформатика 03.00.29 - Охрана живой природы 03.00.30 - Биология развития, эмбриология 03.00.31 - Интродукция и акклиматизация 03.00.32 - Биологические ресурсы 03.00.33 - Протистология 03.01.01 - Радиобиология 03.01.02 - Биофизика 03.01.03 - Молекулярная биология 03.01.04 - Биохимия 03.01.05 - Физиология и биохимия растений 03.01.06 - Биотехнология 03.01.07 - Молекулярная генетика 03.01.09 - Математическая биология, биоинформатика 03.02.01 - Ботаника 03.02.02 - Вирусология 03.02.03 - Микробиология 03.02.04 - Зоология 03.02.05 - Энтомология 03.02.06 - Ихтиология 03.02.07 - Генетика 03.02.08 - Экология (по отраслям) 03.02.10 - Гидробиология 03.02.11 - Паразитология 03.02.12 - Микология 03.02.13 - Почвоведение 03.02.14 - Биологические ресурсы 03.03.01 - Физиология 03.03.02 - Антропология 03.03.03 - Иммунология 03.03.04 - Клеточная биология, цитология, гистология 03.03.05 - Биология развития, эмбриология 03.03.06 - Нейробиология 04.00.01 - Загальна та регіональна геологія 04.00.01 - Общая и региональная геология 04.00.02 - Геохимия 04.00.02 - Геохімія 04.00.03 - Биогеохимия 04.00.04 - Геотектоника 04.00.04 - Геотектоніка 04.00.06 - Гидрогеология 04.00.06 - Гідрогеологія 04.00.07 - Інженерна геологія 04.00.07 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 04.00.08 - Петрография, вулканология 04.00.08 - Петрологія 04.00.09 - Палеонтология и стратиграфия 04.00.09 - Палеонтологія і стратиграфія 04.00.10 - Геология океанов и морей 04.00.10 - Геологія океанів і морів 04.00.11 - Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений, металлогения 04.00.11 - Геологія металевих і неметалевих корисних копалин 04.00.12 - Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 04.00.13 - Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых 04.00.14 - Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений 04.00.16 - Геология, поиски и разведка месторождений твердых горючих ископаемых 04.00.16 - Геологія твердих горючих копалин 04.00.17 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 04.00.17 - Геологія нафти і газу 04.00.19 - Економічна геологія 04.00.20 - Минералогия, кристаллография 04.00.20 - Мінералогія, кристалографія 04.00.21 - Литология 04.00.21 - Літологія 04.00.22 - Геофизика 04.00.22 - Геофізика 04.00.23 - Физика атмосферы и гидросферы 04.00.24 - Экологическая геология 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка 05.01.01 — Инженерная геометрия и компьютерная графика 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення 05.01.03 - Технічна естетика 05.01.04 - Ергономіка 05.02.00 - Машиностроение и машиноведение 05.02.01 - Материаловедение в машиностроении 05.02.01 - Матеріалознавство 05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин 05.02.02 - Машинознавство 05.02.03 - Системи приводів 05.02.03 - Системы приводов 05.02.03 — Системы приводов 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах 05.02.04 - Трение и износ в машинах 05.02.04 — Трение и износ в машинах 05.02.05 - Роботы, мехатроника и робототехнические системы 05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической обработки 05.02.07 — Автоматизация в машиностроении 05.02.08 - Технология машиностроения 05.02.08 - Технологія машинобудування 05.02.09 - Динаміка та міцність машин 05.02.09 - Технологии и машины обработки давлением 05.02.09 — Технологии и машины обработки давлением 05.02.10 - Діагностика матеріалів і конструкцій 05.02.10 - Сварка, родственные процессы и технологии 05.02.10 — Сварка, родственные процессы и технологии 05.02.11 - Методы контроля и диагностика в машиностроении 05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы 05.02.13 — Машины, агрегаты и процессы (по отраслям) 05.02.14 — Машины и агрегаты пищевой промышленности 05.02.15 - Машины, агрегаты и процессы полиграфического производства 05.02.15 — Машины, агрегаты и процессы полиграфического производства 05.02.16 — Машины и агрегаты производства стройматериалов 05.02.18 - Теория механизмов и машин 05.02.18 — Теория механизмов и машин 05.02.19 - Экспериментальная механика машин 05.02.20 - Эргономика 05.02.20 — Эргономика (по отраслям) 05.02.21 - Безопасность особо сложных объектов по отраслям 05.02.21 — Безопасность особосложных объектов (по отраслям) 05.02.22 - Организация производства 05.02.22 — Организация производства (по отраслям) 05.02.23 - Стандартизация и управление качеством продукции 05.02.23 — Стандартизация и управление качеством продукции 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти 05.03.01 — Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки 05.03.03 - Проектирование и конструкция судов 05.03.04 - Процессы и оборудование электрофизических и электрохимических методов обработки 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском 05.03.05 — Технологии и машины обработки давлением 05.03.06 - 3варювання та споріднені процеси і технології 05.03.06 — Технология и машины сварочного производства 05.03.07 - Процеси фізико-технічної обробки 05.03.07 — Оборудование и технология лазерной обработки 05.04.01 — Котлы, парогенераторы и камеры сгорания 05.04.02 — Тепловые двигатели 05.04.03 — Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и юнеобеспе... 05.04.04 — Машины и агрегаты металлургического производства 05.04.05 — Технология и машины сварочного производства 05.04.06 — Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы 05.04.07 — Машины и агрегаты нефтяной и газовой промышленности 05.04.09 — Машины и агрегаты нефтеперерабатывающих и химических производств 05.04.11 — Атомное реакторостроение, машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности 05.04.12 — Турбомашины и комбинированные турбоустановки 05.04.13 — Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты 05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва 05.05.01 — Локомотивы (электровозы, тепловозы, газотурбовозы) и вагоны 05.05.02 - Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій 05.05.03 - Двигуни та енергетичні установки 05.05.03 — Колесные и гусеничные машины 05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины 05.05.04 - Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт 05.05.05 - Піднімально-транспортні машини 05.05.05 — Подъемно-транспортные машины 05.05.06 - Горные машины 05.05.06 - Гірничі машини 05.05.07 - Машини лісівничого комплексу 05.05.08 - Машини для металургійного виробництва 05.05.10 - Машини легкої промисловості 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 05.05.11 - Сельскохозяйственные машины 05.05.12 - Машини нафтової та газової промисловості 05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв 05.05.14 - Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання 05.05.15 - Вакуумна та компресорна техніка 05.05.16 - Турбомашини та турбоустави 05.05.17 - Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати 05.07.01 - Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів 05.07.01 — Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов 05.07.02 - Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів 05.07.02 — Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов 05.07.03 - Міцність літальних апаратів 05.07.03 — Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов 05.07.04 - Технологія виробництва літальних апаратів 05.07.04 — Технология производства летательных аппаратов 05.07.05 - Двигуни та енергоустави літальних апаратів 05.07.05 — Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов 05.07.06 - Наземні комплекси, стартове обладнання 05.07.06 — Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппаратов 05.07.07 - Випробування літальних апаратів та їх Випробування систем літальних апаратівсистем 05.07.07 — Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем 05.07.09 - Динаміка, балістика та керування рухом літальних апаратів 05.07.09 — Динамика, баллистика, дистанционное управление движением летательных аппаратов 05.07.10 — Электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов 05.07.11 — Тепловые режимы летательных аппаратов 05.07.12 - Дистанційні аерокосмічні дослідження 05.07.12 — Дистанционные аэрокосмические исследования 05.07.13 — Акустика летательных аппаратов 05.07.14 - Авіаційно-космічні тренажери 05.08.01 - Теорія корабля 05.08.01 —Теория корабля и строительная механика 05.08.02 — Строительная механика корабля 05.08.03 - Конструювання та будування суден 05.08.03 - Проектирование и конструкция судов 05.08.04 - Технологія суднобудування та судноремонту 05.08.04 — Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства 05.08.05 - Суднові енергетичні устави 05.08.05 - Судовые энергетические установки и их элементы 05.08.06 — Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие 05.09.00 — Электротехника 05.09.01 - Електричні машини і апарати 05.09.01 — Электромеханика и электрические аппараты 05.09.02 — Электротехнические материалы и изделия 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи 05.09.03 - Электротехнические комплексы и системы 05.09.05 - Теоретична електротехніка 05.09.05 — Теоретическая электротехника 05.09.06 — Электрические аппараты 05.09.07 - Світлотехніка та джерела світла 05.09.07 — Светотехника 05.09.08 - Прикладна акустика та звукотехніка 05.09.08 — Электроакустика и звукотехника 05.09.10 - Електротермічні процеси та устави 05.09.10 - Электротехнология 05.09.12 — Силовая электроника 05.09.13 - Техніка сильних електричних та магнетних полів 05.09.13 — Техника сильных электрических и магнитных полей 05.09.16 - Застосування електротехнологій у сільськогосподарському виробництві 05.11.01 - Прилади та методи вимірювання механічних величин 05.11.01 — Приборы и методы измерения по видам измерений 05.11.02 — Приборы и методы измерения времени 05.11.03 - Гіроскопи та навігаційні системи 05.11.03 — Приборы навигации 05.11.04 - Прилади та методи вимірювання теплових величин 05.11.04 — Приборы и методы измерения тепловых величин 05.11.05 - Прилади та методи вимірювання електричних та магнетних величин 05.11.05 — Приборы и методы измерения электрических и магнитных величин 05.11.06 - Акустические приборы и системы 05.11.06 - Акустичні прилади 05.11.07 - Оптичні прилади та системи 05.11.07 — Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 05.11.08 - Радіовимірювальні прилади 05.11.08 — Радиоизмерительные приборы 05.11.09 — Электронно-оптические и ионно-оптические аналитические и структурно-аналитические приборы 05.11.10 - Прилади для вимірювання іонізуючих випромінювань 05.11.10 — Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы 05.11.11 — Хроматография и хроматографические приборы 05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин 05.11.13 — Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий 05.11.14 - Технология приборостроения 05.11.14 - Технологія приладобудування 05.11.15 - Метрологія та метрологічне забезпечення 05.11.15 — Метрология и метрологическое обеспечение 05.11.16 - Інформаційно-вимірювальні системи 05.11.16 — Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям) 05.11.17 - Медичні прилади та системи 05.11.17 — Приборы, системы и изделия медицинского назначения 05.11.18 — Приборы и методы преобразования изображений и звука 05.12.01 — Теоретические основы радиотехники 05.12.02 - Телекомунікаційні системи та керування ними 05.12.02 — Системы и устройства передачи информации по каналам связи 05.12.04 - Радіолокація та радіонавігація 05.12.04 — Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 05.12.07 - Антени та пристрої мікрохвильової техніки 05.12.07 — Антенны, СВЧ устройства и их технологии 05.12.10 — Вакуумная и газоразрядная электроника, включая материалы, технологию и специальное орудование 05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засобів телекомунікацій 05.12.13 — Системы, сети и устройства телекоммуникаций 05.12.14 — Радиолокация и радионавигация 05.12.16 — Механизация и автоматизация предприятий и средств связи (по отраслям) 05.12.17 - Радиотехнические и телевизионные системы и устройства 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи 05.12.18 - Твердотельная электроника и интегральная схемотехника, включая материалы, технологию и специальное оборудование 05.12.20 - Оптоелектронні системи 05.12.20 — Оптические системы локации, связи и обработки информации 05.12.21 — Радиотехнические системы специального назначения, включая технику СВЧ и технологию их 05.13.00 — Информатика, вычислительная техника и управление 05.13.01 — Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) 05.13.02 — Теория систем, теория автоматического регулирования и управления, системный анализ 05.13.03 - Системи та процеси керування 05.13.04 - Автоматизированные системы управления и системы обработки информации 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти 05.13.05 - Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 05.13.06 - Інформаційні технології 05.13.06 — Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) 05.13.07 - Автоматизация технологических процессов и производств 05.13.07 - Автоматизація процесів керування 05.13.08 - Вычислительные машины, системы и сети, элементы и устройства вычислительной техники и систем управления 05.13.09 - Медична та біологічна інформатика і кібернетика 05.13.09 — Управление в биологических и медицинских системах (включая применения вычислительной техники) 05.13.10 — Управление в социальных и экономических системах 05.13.11 - Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 05.13.12 - Системи автоматизації проектувальних робіт 05.13.12 — Системы автоматизации проектирования (по отраслям) 05.13.13 - Обчислювальні машини, системи та мережі 05.13.13 — Телекоммуникационные системы и компьютепные сети 05.13.14 — Системы обработки информации и управления 05.13.15 — Вычислительные машины и системы 05.13.16 — Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в учных ... 05.13.17 — Теоретические основы информатики 05.13.18 — Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 05.13.19 — Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 05.13.20 - Гнучкі виробничі системи 05.13.21 - Системи захисту інформації 05.13.22 - Управління проектами та розвиток виробництва 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту 05.14.01 - Енергетичні системи та технічні комплекси 05.14.01 - Энергетические системы и комплексы 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи 05.14.02 - Электростанции и электроэнергетические системы 05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 05.14.04 — Промышленная теплоэнергетика 05.14.05 — Теоретические основы теплотехники 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 05.14.08 - Перетворювання відновлюваних видів енергії 05.14.08 — Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 05.14.09 — Гидравлика и инженерная гидрология 05.14.10 — Гидроэлектростанции и гидроэнергетические установки 05.14.12 — Техника высоких напряжений 05.14.13 — Комплексное энерготехнологическое использование топлива 05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустави 05.14.14 — Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты 05.14.15 - Электрохимические энергоустановки 05.14.16 — Технические средства и методы защиты окружающей среды (по отраслям) 05.15.01 - Маркшейдерія 05.15.01 — Мапкшейлепия 05.15.02 - Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин 05.15.03 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин 05.15.03 — Открытая разработка месторождений полезных ископаемых 05.15.04 - Шахтне та підземне будівництво 05.15.04 — Строительство шахт и подземных сооружений 05.15.05 — Технология и комплексная механизация топсЬяного ппоизволства 05.15.06 - Розробка нафтових та газових родовищ 05.15.06 — Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 05.15.07 — Сооружение и эксплуатация нефтегазопромыслов, нефтегазопроводов, нефтебаз и зонефтехранилищ 05.15.08 - Збагачення корисних копалин 05.15.08 — Обогащение полезных ископаемых 05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка 05.15.10 - Буріння свердловин 05.15.10 — Бурение скважин 05.15.11 - Фізичні процеси гірничого виробництва 05.15.11 — Физические процессы горного производства 05.15.12 — Разработка морских месторождений полезных ископаемых 05.15.13 - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 05.15.13 - Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища 05.15.14 — Технология и техника геологоразведочных работ 05.15.15 — Рудничная геология 05.16.01 - Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів 05.16.02 — Металлургия черных, цветных и редких металлов 05.16.03 — Металлургия цветных и редких металлов 05.16.04 - Ливарне виробництво 05.16.04 - Литейное производство 05.16.05 - Обработка металлов давлением 05.16.06 - Порошкова металургія та композиційні матеріали 05.16.06 — Порошковая металлургия и композиционные материалы 05.16.07 — Металлургия техногенных и вторичных ресурсов 05.16.08 — Нанотехнологии и наноматериалы (по отраслям) 05.16.09 - Материаловедение 05.17.01 - Технология неорганических веществ 05.17.01 - Технологія неорганічних речовин 05.17.02 — Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов 05.17.03 - Технічна електрохімія 05.17.03 — Технология электрохимических процессов и защита от коррозии 05.17.04 - Технологія продуктів органічного синтезу 05.17.04 — Технология органических веществ 05.17.05 — Технология продуктов тонкого органического синтеза 05.17.06 - Технологія полімерних і композиційних матеріалів 05.17.06 — Технология и переработка полимеров и композитов 05.17.07 - Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів 05.17.07 — Химия и технология топлив и специальных продуктов 05.17.08 - Процеси та обладнання хімічної технології 05.17.08 — Процессы и аппараты химической технологии 05.17.09 — Технология лаков, красок и покрытий 05.17.10 — Технология специальных продуктов 05.17.11 - Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів 05.17.11 — Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 05.17.12 — Технология каучука и резины 05.17.13 — Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей 05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії 05.17.14 — Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии 05.17.15 - Технологія хімічних волокон 05.17.15 — Технология химических волокон и пленок 05.17.18 - Мембрани та мембранна технологія 05.17.18 — Мембраны и мембранная технология 05.17.19 — Химия и технология высокотемпературных сверхпроводников 05.17.21 - Технологія водоочищення 05.17.23 - Строительная механика 05.18.01 - Зберігання і технологія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів 05.18.01 — Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, 05.18.02 - Технология зерновых, бобовых, крупяных продуктов и комбикормов 05.18.03 — Первичная обработка и хранение продукции растениеводства 05.18.04 — Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств 05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння 05.18.05 — Технология сахара и сахаристых продуктов 05.18.06 - Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов 05.18.06 - Технологія жирів, етерних олій і |парфумерно-косметичних продуктів 05.18.07 — Биотехнология пищевых продуктов (по отраслям) 05.18.09 — Технология чая, табака и табачных изделий 05.18.10 — Технология чая, табака и биологически активных веществ и субтропических культур 05.18.11 — Техническая микробиология 05.18.12 - Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв 05.18.12 — Процессы и аппараты пищевых производств 05.18.13 - Технологія консервованих продуктів і охолоджених харчових продуктів 05.18.13 — Технология консервированных пищевых продуктов 05.18.14 — Хранение и холодильная технология пищевых продуктов 05.18.15 - Товароведение пищевых продуктов и технология общественного питания 05.18.15 - Товарознавство 05.18.16 - Технологія продуктів харчування 05.18.16 — Технология продуктов общественного питания 05.18.17 — Промышленное рыболовство 05.18.18 - Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 05.18.18 — Технология биологически активных веществ 05.18.19 - Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів 05.19.00 — Технология материалов и изделия текстильной и легкой промышленности 05.19.01 — Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности 05.19.02 — Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья 05.19.03 — Технология текстильных материалов 05.19.04 — Технология швейных изделий 05.19.05 — Технология кожи и меха 05.19.06 — Технология обувных и кожевенно-галантереиных изделий 05.19.07 — Художественное оформление и моделирование текстильных и швейных изделий, одежды и обуви 05.19.08 — Товароведение промышленных товаров и сырья легкой промышленности 05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского хозяйства 05.20.02 — Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве 05.20.04 - Сельскохозяйственные и гидромелиоративные машины 05.21.00 — Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки 05.21.01 — Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства 05.21.03 — Технология и оборудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины 05.21.04 — Химия и технология гидролизных и лесохимических производств 05.21.05 — Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки 05.22.00 - Транспорт 05.22.01 - Транспортные и транспортно- технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте 05.22.01 — Транспортні системи 05.22.02 - Автомобили и тракторы 05.22.02 - Автомобілі та трактори 05.22.03 — Изыскание и проектирование железных дорог 05.22.06 - Залізнична колія 05.22.06 — Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів 05.22.07 — Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация 05.22.08 - Управление процессами перевозок 05.22.09 - Електротранспорт 05.22.09 — Электрификация железнодорожного транспорта 05.22.10 — Эксплуатация автомобильного транспорта 05.22.11 - Автомобільні шляхи та аеродроми 05.22.12 - Промисловий транспорт 05.22.12 — Промышленный транспорт 05.22.13 - Навигация и управление воздушным движением 05.22.13 - Навігація та управління рухом 05.22.14 — Эксплуатация воздушного транспорта 05.22.16 — Судовождение 05.22.17 — Водные пути сообщения и гидрография 05.22.19 — Эксплуатация водного транспорта, судовождение 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту 05.22.20 - Эксплуатация и ремонт средств транспорта 05.23.00 — Строительство 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди 05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения 05.23.02 - Підвали та фундаменти 05.23.02 — Основания и фундаменты, подземные сооружения 05.23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання 05.23.03 — Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение 05.23.04 - Водопостачання, каналізація 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби 05.23.05 - Строительные материалы и изделия 05.23.07 - Гидротехническое строительство 05.23.08 - Технологія промислового та цивільного будівництва 05.23.08 — Технология и организация строительства 05.23.10 — Здания и сооружения 05.23.11 — Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных ннелей 05.23.13 — Строительство железных дорог 05.23.14 — Строительство автомобильных дорог 05.23.15 — Мосты и транспортные тоннели 05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология 05.23.16 - Гідравліка та інженерна гідрологія 05.23.17 - Будівельна механіка 05.23.17 — Строительная механика 05.23.19 — Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства 05.23.20 - Містобудування та територіальне планування 05.23.20 — Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности 05.23.22 — Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 05.24.01 - Геодезія та картографія 05.24.01 — Геодезия 05.24.02 — Аэрокосмические съемки, фотограмметрия, фототопография 05.24.03 — Картография 05.24.04 - Кадастр та моніторинг земель 05.24.04 — Кадастр и мониторинг земель 05.25.00 — Документальная информация 05.25.01 - Научная и техническая информация 05.25.02 — Документалистика, документоведение и архивоведение 05.25.03 — Библиотековедение, библиографоведение и книговедение 05.25.04 — Книговедение 05.25.05 — Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики 05.25.07 - Исследование в области проектов и программ 05.26.01 - Охорона праці 05.26.01 - Охрана труда 05.26.02 — Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям наук) 05.26.03 — Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям) 05.26.04 — Промышленная безопасность 05.27.01 - Твердотільна електроніка 05.27.01 — Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано- электроника на квантовых 05.27.02 - Вакуумна, плазмова та квантова електроніка 05.27.02 — Вакуумная и плазменная электпоника 05.27.03 — Квантовая электроника 05.27.05 — Интегральные радиоэлектронные устройства 05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки 05.27.06 — Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной хник... 05.27.07 — Оборудование производства электронной техники 06 - Сельскохозяйственные науки 06.00.05 - Селекция и селеноводство 06.00.06 - Овощеводство 06.00.07 - Плодоводство 06.00.08 - Виноградство 06.00.09 - Растениеводство 06.00.11 - Фитопатология 06.00.15 - Разведение животных 06.01.01 - Загальне землеробство 06.01.01 - Общее земледелие 06.01.02 - Сільськогосподарські меліорації 06.01.02 — Мелиорация, рекультивация и охрана земель 06.01.03 - Агроґрунтознавство і агрофізика 06.01.03 — Агропочвоведение и агрофизика 06.01.04 - Агрохімія 06.01.04 — Агрохимия 06.01.05 - Селекція і насінництво 06.01.05 — Селекция и семеноводство 06.01.06 - Луговодство и лекарственные, эфирно-масличные культуры 06.01.06 - Овочівництво 06.01.07 - Защита растений 06.01.07 - Плодівництво 06.01.08 — Виноградарство 06.01.09 - Рослинництво 06.01.09 Растениеводство 06.01.10 — Субтропические культуры 06.01.11 - Фітопатологія 06.01.11 — Защита растений 06.01.12 - Кормовиробництво і луківництво 06.01.12 - Кормопроизводство и луговодство 06.01.13 - Гербологія 06.01.13 — Гербология 06.01.14 - Агрофизика 06.01.14 - Насінництво 06.01.15 - Первинна обробка продуктів рослинництва 06.01.15 — Агроэкология 06.02.01 - Розведення та селекція тварин 06.02.01 — Разведение, селекция, генетика и воспроизводство сельскохозяйственных животных 06.02.02 - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология 06.02.02 - Годівля тварин і технологія кормів 06.02.03 - Рибництво 06.02.03 — Звероводство и охотоведение 06.02.04 - Ветеринарная хирургия 06.02.04 - Технологія виробництва продуктів тваринництва 06.02.05 — Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 06.02.06 — Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 06.02.08 — Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов 06.02.09 - Звероводство и охотоведение 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 06.03.00 - Лесное хозяйство 06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство 06.03.01 - Лісові культури та фітомеліорація 06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация 06.03.02 - Лісовпорядкування і лісова таксація 06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними 06.03.03 - Лісознавство і лісівництво 06.03.04 - Агролесомелиорация и защитное лесоразведение 06.04.01 - Рыбное хозяйство и аквакультура 07 - Исторические науки 07.00.01 - Історія України 07.00.01 - История Коммунистической партии Советского Союза 07.00.02 - Всесвітня історія 07.00.02 - Отечественная история 07.00.03 - Історіософія 07.00.03 - Всеобщая история (соответствующего периода) 07.00.04 - Археологія 07.00.04 - История коммунистического и рабочего движения и национально-освободительных движений 07.00.05 - Етнологія 07.00.05 - История международных отношений и внешней политики 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни 07.00.06 - Археология 07.00.07 - Історія науки й техніки 07.00.07 - Этнография, этнология и антропология 07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 07.00.09 - Антропологія 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования 07.00.10 - Документознавство, архівознавство 07.00.10 - История науки и техники 07.00.11 - Военная история 07.00.12 - История искусства 07.00.13 - История марксизма-ленинизма 07.00.14 - Партийное строительство 07.00.15 - История международных отношений и внешней политики 08.00.01 - Экономическая теория 08.00.02 - История экономических учений 08.00.03 - История народного хозяйства 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами 08.00.04 - Размещение производительных сил, экономика районов СССР 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами 08.00.06 - Логистика 08.00.07 - Экономика труда 08.00.08 - Эффективность капитальных вложений и новой техники 08.00.09 - Ценообразование 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит 08.00.11 - Статистика 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики 08.00.14 - Мировая экономика 08.00.15 - Экономика зарубежных социалистических стран 08.00.16 - Экономика капиталистических стран 08.00.17 - Экономика развивающихся стран 08.00.18 - Экономика народонаселения и демография 08.00.19 - Экономика природопользования и охраны окружающей среды 08.00.20 - Стандартизация и управление качеством продукции 08.00.21 - Транзитивная экономика 08.00.22 - Экономика, планирование и организация управления сельским хозяйством 08.00.23 - Экономика, планирование и организация управления транспортом и связью 08.00.24 - Экономика, планирование и организация управления строительством 08.00.25 - Экономика, планирование непроизводственной сферой 08.00.26 - Экономика, планирование техническим прогрессом 08.00.27 - Землеустройство 08.00.28 - Организация производства 08.00.29 - Экономика зарубежных стран 08.00.30 - Экономика предпринимательства 08.01.01 - Економічна теорія 08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки 08.02.02 - Економіка та управління науково-технічним прогресом 08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою 08.03.01 - Економічна статистика 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання 08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит 08.05.01 - Світове господарство і міжнародні відносини 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами 08.06.02 - Підприємництво, менеджмент та маркетинг 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 08.07.01 - Економіка промисловості 08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК 08.07.03 - Економіка будівництва 08.07.04 - Економіка транспорту і зв'язку 08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг 08.08.01 - Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища 08.09.01 - Демографія, економіка праці та соціальна політика 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка 09.00.01 - Онтология и теория познания 09.00.01 - Онтологія, гносеологія, феноменологія 09.00.02 - Діалектика і методологія пізнання 09.00.02 - Теория научного социализма и коммунизма 09.00.03 - История философии 09.00.03 - Соціальна філософія та філософія історії 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури 09.00.04 - Эстетика 09.00.05 - Історія філософії 09.00.05 - Этика 09.00.06 - Логіка 09.00.06 - Философия религии 09.00.07 - Етика 09.00.07 - Логика 09.00.08 - Естетика 09.00.08 - Философия науки и техники 09.00.09 - Философия науки 09.00.09 - Філософія науки 09.00.10 - Философия политики и права 09.00.10 - Філософія освіти 09.00.11 - Релігієзнавство 09.00.11 - Социальная философия и философия истории 09.00.12 - Українознавство 09.00.13 - Философская антропология, философия культуры 09.00.14 - Философия религии и религиоведение. Искусствоведение и культурология 10.01.01 - Українська література 10.01.01 — Русская литература 10.01.02 - Російська література 10.01.02 — Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной литературы) 10.01.03 - Література слов'янських народів 10.01.03 — Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) 10.01.04 - Література зарубіжних країн 10.01.04 — Литература зарубежных социалистических стран 10.01.05 - Порівняльне літературознавство 10.01.05 — Литература народов Европы, Америки и Австралии 10.01.06 - Теорія літератури 10.01.06 — Литература народов Азии и Африки 10.01.07 - Фольклористика 10.01.08 - Журналістика 10.01.08 — Теория литературы, текстология 10.01.09 - Літературне джерелознавство і текстологія 10.01.09 — Фольклористика 10.01.10 - Кримсько-татарська література 10.01.10 — Журналистика 10.02.00 — Языкознание 10.02.01 - Українська мова 10.02.01 — Русский язык 10.02.02 - Російська мова 10.02.02 — Языки народов Российской Федерации (с указанием конкретного языка или языковой семьи) 10.02.03 - Слов'янські мови 10.02.03 — Славянские языки (западные и южные) 10.02.04 - Германські мови 10.02.04 — Германские языки 10.02.05 - Романські мови 10.02.05 — Романские языки 10.02.06 - Балтійські мови 10.02.06 — Тюркские языки 10.02.07 - Індоіранські мови 10.02.07 — Финно-угорские и самодийские языки 10.02.08 — Иранские языки 10.02.09 - Фінно-угорські та самодійські мови 10.02.09 — Кавказские языки 10.02.13 - Мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови 10.02.14 — Классическая филология, византийская и новогреческая филология 10.02.15 - Балтийские языки 10.02.15 - Загальне мовознавство 10.02.16 - Перекладознавство 10.02.16 — Монгольские языки 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство 10.02.17 — Семитские языки 10.02.19 — Теория языка 10.02.20 — Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание 10.02.21 — Прикладная и математическая лингвистика 10.02.22 — Языки народов зарубежных стран Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 11.00.01 - Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов 11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів 11.00.02 - Економічна та соціальна географія 11.00.02 - Экономическая, социальная и политическая география 11.00.04 - Геоморфология и эволюционная география 11.00.04 - Геоморфологія та палеогеографія 11.00.05 - Биогеография и география почв 11.00.05 - Біогеографія та географія ґрунтів 11.00.07 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 11.00.07 - Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія 11.00.08 - Океанология 11.00.08 - Океанологія 11.00.09 - Метеорология, климатология, агрометеорология 11.00.09 - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів 11.00.11 - Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 11.00.12 - Географическая картография и геоинформатика 11.00.12 - Географічна картографія 11.00.13 - Історія географії 11.00.14 - Географическая экология 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень 12.00.01 — Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве 12.00.02 - Конституційне право 12.00.02 — Конституционное право; муниципальное право 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 12.00.04 - Господарське право; господарсько-процесуальне право 12.00.04 — Хозяйственное право, арбитражный процесс 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения 12.00.06 - 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 12.00.06 — Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза 12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность 12.00.10 - Международное право, европейское право 12.00.10 - Судоустрій; прокуратура та адвокатура 12.00.11 - Міжнародне право 12.00.11 - Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура 12.00.12 - Финансовое право; бюджетное право; налоговое право; банковское право; валютно-правовое регулирование; правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг; правовые основы аудиторской деятельности 12.00.12 - Філософія права 12.00.13 - Правові проблеми політичних інститутів і процесів 12.00.13 - Управление в социальных и экономических системах (юридические аспекты) правовая информатика применение математических методов и вычислительной техники 12.00.14 - Административное право, финансовое право, информационное право 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) 13.00.03 - Корекційна педагогіка 13.00.03 - Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) 13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 1зиче... 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти 13.00.05 - Соціальна педагогіка 13.00.05 - Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 13.00.06 - Теория и методика воспитания (по направлениям и сферам деятельности) 13.00.06 - Теорія і методика управління освітою 13.00.07 - Теория и методика дошкольного образования 13.00.07 - Теорія і методика виховання 13.00.08 - Дошкільна педагогіка 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования 13.00.09 - Теорія навчання 13.00.13 - Физиология 14.00.01 - Акушерство и гинекология 14.00.02 - Анатомия человека 14.00.03 - Эндокринология 14.00.04 - Болезни уха, горла и носа 14.00.05 - Внутренние болезни 14.00.06 - Кардиология 14.00.07 - Гигиена 14.00.08 - Глазные болезни 14.00.09 - Педиатрия 14.00.10 - Инфекционные болезни 14.00.11 - Кожные и венерические болезни 14.00.12 - Лечебная физкультура и спортивная медицина 14.00.13 - Нервные болезни 14.00.14 - Онкология 14.00.15 - Патологическая анатомия 14.00.16 - Патологическая физиология 14.00.17 - Нормальная физиология 14.00.18 — Психиатрия 14.00.19 - Лучевая диагностика, лучевая терапия 14.00.20 - Токсикология 14.00.21 - Стоматология 14.00.22 - Травматология и ортопедия 14.00.23 - Гистология, цитология, эмбриология 14.00.24 - Судебная медицина 14.00.25 - Фармакология 14.00.26 - Фтизиатрия 14.00.27 - Хирургия 14.00.28 - Нейрохирургия 14.00.29 - Гематология и переливание крови 14.00.30 - Эпидемиология 14.00.31 - Химиотерапия и антибиотики 14.00.32 - Авиационная, космическая и морская медицина 14.00.33 - Социальная гигиена и организация здравоохранения 14.00.35 - Детская хирургия 14.00.36 - Аллергология и иммулология 14.00.37 - Анестезиология и реаниматология 14.00.39 - Ревматология 14.00.40 - Урология 14.00.41 - Трансплантология и искусственные органы 14.00.42 — Клиническая фармакология 14.00.43 - Пульмонология 14.00.44 — Сердечно-сосудистая хирургия 14.00.45 - Наркология 14.00.46 - Клиническая лабораторная диагностика 14.00.47 - Гастроэнтерология 14.00.48 - Нефрология 14.00.50 - Медицина труда 14.00.51 - Восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия 14.00.52 - Социология медицины 14.00.53 - Гзронтология и гериатрия 14.00.54 - Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация 14.01.00 - Клиническая медицина 14.01.01 - Акушерство и гинекология 14.01.01 - Акушерство та гінекологія 14.01.02 - Внутрішні хвороби 14.01.02 — Эндокринология 14.01.03 - Болезни уха, горла и носа 14.01.03 - Хірургія 14.01.04 - Внутренние болезни 14.01.04 - Серцево-судинна хірургія 14.01.05 - Кардиология 14.01.05 - Нейрохірургія 14.01.06 - Урологія 14.01.06 — Психиатрия 14.01.07 - Глазные болезни 14.01.07 - Онкологія 14.01.08 - Трансплантологія та штучні органи 14.01.08 — Педиатрия 14.01.09 - Дитяча хірургія 14.01.09 - Инфекционные болезни 14.01.10 - Кожные и венерические болезни 14.01.10 - Педіатрія 14.01.11 - Кардіологія 14.01.11 — Нервные болезни 14.01.12 - Ревматологія 14.01.12 — Онкология 14.01.13 - Інфекційні хвороби 14.01.13 — Лучевая диагностика, лучевая терапия 14.01.14 - Ендокринологія 14.01.14 — Стоматология 14.01.15 - Нервові хвороби 14.01.15 — Травматология и ортопедия 14.01.16 - Психіатрія 14.01.16 — Фтизиатрия 14.01.17 - Наркологія 14.01.17 — Хирургия 14.01.18 - Очні хвороби 14.01.18 — Нейрохирургия 14.01.19 - Детская хирургия 14.01.19 - Оториноларингологія 14.01.20 - Шкірні та венеричні хвороби 14.01.20 — Анестезиология и реаниматология 14.01.21 - Гематология и переливание крови 14.01.21 - Травматологія та ортопедія 14.01.22 - Стоматологія 14.01.22 — Ревматология 14.01.23 - Променева діагностика та променева терапія 14.01.23 — Урология 14.01.24 - Лікувальна фізкультура та спортивна медицина 14.01.24 — Трансплантология и искусственные органы 14.01.25 - Судова медицина 14.01.25 — Пульмонология 14.01.26 - Фтизіатрія 14.01.26 — Сердечно-сосудистая хирургия 14.01.27 - Наркология 14.01.27 - Пульмонологія 14.01.28 - Гастроэнтерология 14.01.28 - Клінічна фармакологія 14.01.29 - Клінічна імунологія та алергологія 14.01.29 — Нефрология 14.01.30 - Анестезіологія та інтенсивна терапія 14.01.30 - Геронтология и гериатрия 14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія 14.01.32 - Медична біохімія 14.01.33 - Курортологія та фізіотерапія 14.01.35 - Кріомедицина 14.02.00 — Профилактическая медицина 14.02.01 - Гігієна 14.02.01 — Гигиена 14.02.02 - Епідеміологія 14.02.02 — Эпидемиология 14.02.03 - Соціальна медицина 14.02.03 — Общественное здоровье и здравоохранение 14.02.04 - Історія медицини 14.02.04 — Медицина труда 14.02.05 — Социология медицины 14.02.06 — Медико-социальная экспертиза и медико-социальная реабилитация 14.03.01 - Нормальна анатомія 14.03.01 — Анатомия человека 14.03.02 - Патологічна анатомія 14.03.02 — Патологическая анатомия 14.03.03 - Нормальна фізіологія 14.03.03 — Патологическая физиология 14.03.04 - Патологічна фізіологія 14.03.04 — Токсикология 14.03.05 - Фармакологія 14.03.05 — Судебная медицина 14.03.06 - Токсикологія 14.03.06 — Фармакология, клиническая фармакология 14.03.07 — Химиотерапия и антибиотики 14.03.08 - Імунологія та алергологія 14.03.08 — Авиационная, космическая и морская медицина 14.03.09 - Гістологія, цитологія, ембріологія 14.03.09 — Клиническая иммунология, аллергология 14.03.10 — Клиническая лабораторная диагностика 14.03.11 — Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология 14.04.01 - Технология получения лекарств 14.04.02 - Фармацевтическая химия, фармакогнозия 14.04.03 - Организация фармацевтического дела 15.00.01 - Технологія ліків та організація фармацевтичної справи 15.00.01 — Технология лекарств и организация фармацевтического дела 15.00.02 - Фармацевтична хімія та фармакогнозія 15.00.02 — Фармацевтическая химия и фармакогнозия 15.00.03 - Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів 16.00.01 - Диагностика болезней и терапия животных 16.00.01 - Діагностика і терапія тварин 16.00.02 - Патология, онкология и морфология животных 16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин 16.00.03 - Ветеринарна мікробіологія та вірусологія 16.00.03 - Ветеринарная эпизоотология, микология с микотоксикологиеи и иммунология 16.00.04 - Ветеринарна фармакологія та токсикологія 16.00.04 — Ветеринарная фармакология с токсикологией 16.00.05 - Ветеринарна хірургія 16.00.05 -Ветеринарная хирургия 16.00.06 - Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза 16.00.06 - Гігієна тварин та ветеринарна санітарія 16.00.07 - Ветеринарне акушерство 16.00.07 - Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных 16.00.08 - Гигиена животных, продуктов животноводства и ветеринарно-санитарная экспертиза 16.00.08 - Епізоотологія та інфекційні хвороби 16.00.09 - Ветеринарно-санітарна експертиза 16.00.10 - Ентомологія 16.00.11 - Паразитологія, гельмінтологія 16.00.12 - Історія ветеринарії 17 - Искусствоведение 17.00.01 - Театральное искусство 17.00.01 - Теорія та історія культури 17.00.02 - Музыкальное искусство 17.00.02 - Театральне мистецтво 17.00.03 - Кино-, теле- и другие экранные искусства 17.00.03 - Музичне мистецтво 17.00.04 - Изобразительное и декоративно- прикладное искусство и архитектура 17.00.04 - Кіномистецтво. Телебачення 17.00.05 - Декоративное и прикладное искусство 17.00.05 - Образотворче мистецтво 17.00.06 - Декоративне і прикладне мистецтво 17.00.06 - Техническая эстетика и дизайн 17.00.07 - Музееведение. Консервация, реставрация и хранение художественных ценностей 17.00.08 - Музеєзнавство. Пам’яткознавство 17.00.08 - Теория и история культуры 17.00.09 - Теория и история искусства 17.00.12 - История искусства 18.00.01 - Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия 18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури 18.00.02 - Архитектура зданий и сооружений 18.00.02 - Архітектура будівель та споруд 18.00.04 - Градостроительство, планировка сельскохозяйственных населенных пунктов 18.00.04 - Містобудування та ландшафтна архітектура 19 - Психологические науки 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии 19.00.02 - Психофизиология 19.00.02 - Психофізіологія 19.00.03 - Психология труда. Инженерная психология, эргономика. 19.00.03 - Психологія праці; інженерна психологія 19.00.04 - Медицинская психология 19.00.04 - Медична психологія 19.00.05 - Социальная психология 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи 19.00.06 - Юридическая психология 19.00.06 - Юридична психологія 19.00.07 - Педагогическая психология 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія 19.00.08 - Спеціальна психологія 19.00.09 - Психология деятельности в особых условиях 19.00.09 - Психологія діяльності в особливих умовах 19.00.10 - Коррекционная психология 19.00.10 - Організаційна психологія; економічна психологія 19.00.11 - Політична психологія 19.00.11 - Психология личности 19.00.12 - Политическая психология 19.00.13 - Психология развития, акмеология 19.00.14 - Психология труда в особых условиях 19.00.15 - Социальная психология, социология и психология личности 20.01.00 — Военно-теоретические науки 20.01.02 - Стратегия 20.01.06 - Воинское обучение и воспитание, боевая подготовка, подбор расстановка кадров, управление повседневной деятельностью войск 20.01.07 - Военная экономика 20.01.12 - Радиоэлектронная борьба, способы и средства 20.02.02 - Военная педагогика и военная психология 20.02.03 - Военное право, военные проблемы международного права 20.02.04 - Військова географія 20.02.11 - Засоби та методи військової навігації 20.02.12 - Військова кібернетика, системи управління та зв'язок 20.02.14 - Озброєння і військова техніка 20.02.22 - Військова історія 21.01.01 - Основи національної безпеки держави 21.02.03 - Цивільна оборона 21.03.01 - Гуманітарна і політична безпека держави 21.04.01 - Економічна безпека держави 21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності 21.06.01 - Екологічна безпека 21.06.02 - Пожежна безпека 21.07.04 - Оперативно-розшукова діяльність 22.00.01 - Теория, методология и история социологии 22.00.01 - Теорія та історія соціології 22.00.02 - Методологія та методи соціологічних досліджень 22.00.02 - Методы социологических исследований 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини 22.00.03 - Экономическая социология и демография 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології 22.00.05 - Политическая социология 22.00.06 - Социология культуры, духовной жизни 22.00.07 - Общественное мнение 22.00.08 - Социология управления 23.00.01 - Теория политики, история и методология политической науки 23.00.01 - Теорія і історія політичної науки 23.00.02 - Політичні інститути та процеси 23.00.02 — Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы гехн... 23.00.03 - Политическая культура и идеология 23.00.03 - Політична культура та ідеологія 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений и глобального развития 23.00.05 - Етнополітологія та етнодержавознавство 23.00.05 - Политическая регионалистика 24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт 24.00.01 - Теория и история культуры 24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення 24.00.03 - Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов 24.00.03 - Фізична реабілітація 25 - Державне управління 25.00.01 - Общая и региональная геология 25.00.01 - Теорія і історія державного управління 25.00.02 - Механізми державного управління 25.00.02 - Палеонтология и стратиграфия 25.00.03 - Геотектоника и геодинамика 25.00.03 - Організація та управління в державних установах 25.00.04 - Петрология, вулканология 25.00.04 - Регіональне управління 25.00.05 - Галузеве управління 25.00.05 - Минералогия, кристаллография 25.00.06 - Литология 25.00.06 - Місцеве самоврядування 25.00.07 - Гидрогеология 25.00.08 - Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение 25.00.09 - Геохимия, геохимические методы поисков полезных ископаемых 25.00.10 - Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 25.00.11 - Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения 25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых 25.00.14 - Технология и техника геологоразведочных работ 25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин 25.00.16 - Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр 25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 25.00.18 - Технология освоения морских месторождений полезных ископаемых 25.00.19 - Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ 25.00.20 - Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 25.00.21 - Теоретические основы проектирования горно-технических систем 25.00.22 - Геотехнология (подземная, открытая и строительная) 25.00.23 - Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 25.00.24 - Экономическая, социальная и политическая география 25.00.25 - Геоморфология и эволюционная география 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия 25.00.28 - Океанология 25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы 25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология 25.00.31 - Гляциология и криология Земли 25.00.32 - Геодезия 25.00.33 - Картография 25.00.34 - Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия 25.00.35 - Геоинформатика 25.00.36 - Геоэкология Інщі Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, металлогения Другие Железнодорожный путь Информатика, вычислительная техника и автоматизация Информационно-измерительные системы История Украины Лесные культуры и фитомелиорация Магнетизм Машины и средства механизации сельскохозяйственного производства Оториноларингология Офтальмология Приборы и методы измерения механических величин Приборы и методы контроля и определения состава веществ Прикладная геометрия, инженерная графика и эргономика Процессы и оборудование пищевых, микробиологических и фармацевтических производств Российские диссертации Системы автоматизации проектировочных работ Социальная медицина Сравнительное литературоведение Тепловые и ядерные энергоустановки Техническая электрохимия Технология и организация промышленного и гражданского строительства Трудовое право, право социального обеспечения Физика металлов Электротехнологии и электрооборудование в агропромышленном комплексе